Page 76 - Vilans 2021
P. 76

FEITEN & CIJFERS  76 VILANS.NL  VILANS IN ÉÉN OOGOPSLAG Miljoenen mensen in Nederland hebben langdurende zorg nodig om op hun eigen manier mee te kunnen doen aan de samenleving. Zij hebben een chronische aandoening, beper- king of zijn kwetsbaar door ouderdom. Vilans wil als kennisorganisatie dat iedereen met een langdurende zorg- vraag zoveel mogelijk het leven kan leiden dat hij wenst. KENNIS OPHALEN EN VERSPREIDEN Vilans betrekt cliënten, naasten, zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders en erva- ringsdeskundigen. Zij hebben kennis en kennisvragen. Vilans faciliteert een actieve uitwisseling tussen zorg, onder- zoek, onderwijs en beleid om met die kennisvragen aan de slag te gaan. Die kennis deelt Vilans vervolgens met iedereen die hier behoefte aan heeft. KANSEN EN UITDAGINGEN Maatschappelijke trends en ontwik- kelingen leveren nieuwe kansen en uitdagingen op voor de kwaliteit van de langdurende zorg. Zorg wordt bijvoorbeeld steeds meer digitaal ondersteund. Of er worden knel- punten zichtbaar in de organisatie van de zorg waardoor professionals gehinderd worden hun werk goed te doen. Cliënten vinden in een steeds complexere maatschappij moeilijk passende zorg en ondersteuning. Samen met alle betrokkenen in het veld en al dan niet op verzoek van de overheid of individuele zorg- organisaties, werkt Vilans aan toe- pasbare oplossingen. Kortom, samen zorgen we dat zorg beter werkt.  Vilans heeft 650+ organisaties geholpen zodat zorg beter werkt  G roei Mannen    Contracten Tijdelijke arbeidsovereenkomsten in 2020: 23% (24% in 2019) Vaste arbeidsovereenkomsten in 2020: 77% (76% in 2019)  formatie vrouwen De verhouding tussen mannen en vrouwen binnen Vilans is in 2020 80% vrouwen versus 20% mannen. In 2020 is het personeelsbestand van Vilans gegroeid van 215 medewerkers 184 fte naar 231 medewerkers 197 fte. & 


   74   75   76   77   78