Page 7 - Vilans 2021
P. 7

ACHTERGROND | MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN  De voorspellingen over de demo- grafische ontwikkelingen zijn bekend. De Nederlandse bevol- king wordt steeds ouder en dat heeft vergaande consequenties. De komende 20 jaar neemt het aantal 80-plussers en 90-plussers fors toe. In 2040 zal 1 op de 8 wer- kenden een ouder met dementie hebben tegen 1 op de 33 nu. Mensen met een chronische aandoe- ning zullen langer leven en vaker een beroep doen op zorg en ondersteuning. De vraag naar ouderenzorg zal verdubbelen. En dat knelt. Er zijn niet genoeg zorgmedewerkers. Bij ongewij- zigd beleid zal in 2040 een kwart van de beroeps- bevolking in de zorg moeten werken tegen 1 op de 7 nu. Tegelijk voorspellen het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving een daling van het aantal mantelzorgers. Vooral buiten de Randstad en Flevoland zal de terugval groot zijn. Mantelzorgers zullen steeds vaker 75-plusser zijn. Ouderen gaan meer voor leeftijdsgenoten zorgen. In de discussienota ‘Zorg voor de toe- komst’ en de dialoognota ‘Ouder Worden 2020-2040’ schetsen de beleidsmakers van het ministerie van VWS nog een aantal andere knelpunten, zoals toenemende schaarste aan geschikte woningen voor ouderen en capaciteit voor verpleeghuiszorg en een passend aanbod voor de meest complexe zorgvragen. NIEUWE BALANS NODIG Voor branchevereniging ActiZ zijn de prognoses aanleiding geweest om een campagne te starten die Nederlanders oproept om na te denken over hun oude dag. Dat doen ze nu te weinig. Het overgrote deel van de bevolking verwacht dat Henk Kamp, voorzitter van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties. zorgorganisaties en de overheid de zorg zullen regelen als dat nodig is. ‘Mensen zijn gewend dat de ouderenzorg, die een van de beste in de wereld is, steeds voor iedereen beschikbaar is’, aldus ActiZ-voorzitter Henk Kamp. ‘Maar dat zal niet zo kunnen blijven. Er is een nieuwe balans nodig tussen collectieve en individuele verantwoordelijkheid.’ MEEDOEN IN DE SAMENLEVING Tegelijk met de demografische veranderingen spelen een groot aantal kwaliteitsthema’s. De nieuwe generatie ouderen en mensen met een chronische aandoening of een beperking hecht veel meer waarde aan autonomie. Zij willen op een respectvolle manier worden benaderd door zorgmedewerkers en ze willen meebeslissen. Bij mensen met een beperking komt daar nog bij dat ze nadrukkelijker de wens op tafel leggen om mee te doen op alle levensgebieden. De gehandi- captensector wil deze beweging ondersteunen. ‘De samenleving is gebaat bij meer contact met mensen met een beperking. Het zijn medebur- gers, niet een ander soort wezens. We moeten zorgen dat hun leven goed in de steigers staat’, zegt directeur Frank Bluiminck van branche- organisatie VGN. ‘Niet-meedoen, de uitsluiting, leidt tot een verhoogde druk op de gehandicap- tenzorg. Met het oog op de houdbaarheid van de zorg is het dus ook in ieders belang als het mee- ‘Mensen zijn gewend dat de ouderenzorg, die een van de beste in de wereld is, steeds voor iedereen beschikbaar is’   Frank Bluiminck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). VILANS.NL 7 


   5   6   7   8   9