Page 69 - Vilans 2021
P. 69

  Iedereen weet nu precies wanneer we moeten opschalen.’ DOORVERTALEN NAAR LOCATIES Envida vertaalde de centrale aanpak van de eerste coronagolf naar een werkbare aanpak voor alle locaties, met een crisisteam op elke locatie, omdat elke locatie anders is en speci- fieke maatregelen vereist. Ook wonen bewonersgroepen verschillend: van zelfstandig appartement tot gesloten afdeling. Onder begeleiding van Beleids- medewerker Kwaliteit & Veiligheid Vera Gerstel en coach Raymond Meijer heeft Envida vervolgstappen gezet en de vertaling gemaakt naar de decentrale locaties. In multi- disciplinair verband zijn de kaders en richtlijnen van het draaiboek verbeterd om tot een gedragen besluitvorming te komen. HANDIG DRAAIBOEK Het draaiboek voor de locaties van Envida beschrijft fases om op te acte- ren, volgens verschillende criteria. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van behandelaren, de bezoekregeling, verpleging op de kamer en de inzet van persoonlijke beschermingsmid- delen. Rachelle Jennekens, teamlei- der Envida-locatie Lenculenhof: ‘We hebben het Envida-draaiboek ver- taald naar een digitaal gedeelde map- penstructuur, toegankelijk voor alle betrokkenen.’ POSITIEF GETEST Lenculenhof heeft alle stappen gevolgd en de rust bewaard toen een echtpaar positief getest bleek te zijn. Zij regelden meteen dat bewoners en medewerkers in de omgeving van het echtpaar getest werden, evenals het bron- en contactonderzoek. De posi- tief geteste mensen mochten tijdelijk geen bezoek meer ontvangen, maar kregen wel aandacht voor hun wel- zijn. Voor de overige bewoners bleef de bezoekersregeling hetzelfde. Manager verpleegzorg Nadja Comans: ‘Het is ons overkomen en dan blijkt dat we het goede doen. Daarom zijn onze ervaringen en het draaiboek gedeeld met andere locaties.’ CORONAWEGWIJZER Voor een gerichte corona-onder- steuning heeft Vilans de Corona- Wegwijzer Verpleeghuiszorg ontwikkeld. Met deze checklist meet een zorgorganisatie hoe coronaproof ze zijn. Bestuurder Gea Sijpkes van zorgorganisatie Humanitas Deventer: ‘Die wegwijzer is de ruggengraat geweest van ons plan van aanpak.’ Voor de veertien thema’s uit de CoronaWegwijzer vulde Humanitas Deventer gedurende het traject drie- maal in hoe zij ervoor stonden: bij aanvang, tijdens en bij afsluiting van het traject. Stond Humanitas Deventer in juni 2020 nog voor 69% van de thema’s op groen, bij afsluiting was dat 96%. MINIWEGWIJZER VACCINEREN CORONA Onderdeel van de CoronaWegwijzer is de Miniwegwijzer Vaccineren Corona. Deze is opgebouwd volgens de thema’s voorbereiding en logistiek, uitvoering van het vaccineren volgens richtlijnen en communicatie rond vaccineren. De tool bevat richtlijnen, informatie en bronnen over vaccineren van bewo- ners in een verpleeghuis of in een kleinschalige woonzorgorganisatie.   Corona- ondersteuning De corona-ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie is maatwerk en wordt afgestemd op de vraag van de verpleeghuis- organisatie of locatie. Er zijn ervaren en deskundige coaches actief op zo’n 25 uiteenlopende trajecten. VILANS.NL 69  


   67   68   69   70   71