Page 64 - Vilans 2021
P. 64

 ACHTERGROND Tijdens de eerste golf besmettin- gen is meer aandacht uitgegaan naar ‘overleven’ dan naar de ‘kwaliteit van leven’. Het curatieve deel van de zorg heeft volop in de schijnwerpers gestaan en kreeg veel aandacht. Terwijl de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een beper- king moeite moesten doen om in alle hectiek gezien te worden. In de tweede golf is geleerd van de eerste golf en werd duidelijk dat een breed draagvlak voor maatregelen veel belangrijker is geworden. En dat niet alleen moet worden gekeken naar de gevolgen van maatregelen voor het aantal ziekenhuisopnames maar ook naar de gevolgen voor andere delen van de zorg, de impact op de jeugd en naar sectoren als het onderwijs en het bedrijfsleven. Een deel van de gevolgen van maatre- gelen voor de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een beperking is lang onder de radar gebleven. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in 2020 in een signalement in beeld gebracht hoe groot de druk is geweest op mantelzorgers nadat dagbesteding wegviel en thuiszorg werd afge- schaald. En een enquête van de LFB en KansPlus in samenwerking met Ieder(in) bracht naar voren dat wei- nig is overlegd met cliënten en familie van mensen met een beperking. Vilans heeft geïnventariseerd welke geleerde lessen relevant zijn voor de landelijke discussie over verbeter- punten in het COVID-beleid. Een ‘We kijken waar we zo snel en effectief mogelijk kunnen ondersteunen’ belangrijke observatie is dat er een gigantische impuls is gegeven aan domeinoverstijgende samenwerking. De langdurende zorg, de algemene preventieve gezondheidszorg (GGD) en de curatieve zorg weten elkaar beter te vinden. Hier staat tegenover dat er nogal wat verbeterpunten zijn en dat er onzekerheid is over in hoe- verre de samenwerking blijft als de urgentie afneemt. ETHISCH KADER De hevigheid van de pandemie heeft eveneens zichtbaar gemaakt dat er behoefte is aan een gedeeld ethisch kader voor passende en gedragen afwegingen rond coronazorg. Een kader dat aangeeft op basis van welke waarden besluiten worden genomen. Tot dusver is over onderliggende waarden en moeilijke keuzes als gevolg van de hectiek te kort of nau- welijks gesproken. Dat kan anders. Zo heeft Zweden bijvoorbeeld een ethisch kader geformuleerd dat dient als houvast bij dilemma’s en moeilijke keuzes. Een andere constatering is dat de maatschappelijke participatie van mensen met een beperking in de knel is gekomen. Zij kunnen bijvoorbeeld niet altijd voldoen aan de regel om in supermarkten alleen boodschappen te doen. Verder staat veiligheid bin- nen verpleeghuizen (inclusief pre- ventie) weer op de agenda voor de komende jaren en is het belang van heldere communicatie over regels en richtlijnen duidelijk. En dat geldt ook voor het belang van leiderschap in 64 VILANS.NL COVID-19   


   62   63   64   65   66