Page 60 - Vilans 2021
P. 60

 De organisatie uit Geleen biedt ruim 200 mensen met een beper- king in de regio Limburg onder- steuning op het gebied van wonen en werken. WonenPlus is een van de deelnemers aan het vernieuwings- traject Begeleiding à la carte, onder- deel van het programma ‘Volwaardig leven’ van het ministerie van Volks- gezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tijdens het traject krijgen zij onder- steuning van Vilans. De opzet van het traject is om vernieu- wende ideeën en voorbeelden over persoonsgerichte zorg te verzamelen en te delen en nieuwe ideeën uit te werken. WonenPlus doet onder andere mee omdat de organisatie ‘Hoe zou je het zelf willen hebben als je in de schoenen van de ander zou staan?’ graag een handboek over de opgedane ervaringen wil maken, zodat andere zorgaanbieders soortgelijke initiatie- ven kunnen opzetten. EIGEN REGIE WonenPlus biedt, niet zonder succes, wonen op maat aan mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische of versla- vingsproblemen. De organisatie kiest bewust voor kleinschaligheid omdat dit zorgt voor meer betrokkenheid bij zowel medewerkers als cliënten. Ook is gekozen voor een platte organisatie, waarbinnen medewerkers veel ver- trouwen krijgen en veel ruimte om hun deskundigheid in te zetten. ‘De kunst is om niet te vervallen in structuur als oplossing voor angst voor incidenten’, aldus bestuurder Will Linssen. ‘De insteek van onze begeleiding is heel simpel: hoe zou je het zelf willen hebben als je in de schoenen van de ander zou staan? En soms weet de cliënt beter wat er mogelijk is. Zo hadden we een cliënt die zwaar dyslectisch was. Hij wilde een opleiding tot kok gaan volgen. Om de tabellen in kookboeken te lezen, had hij een slimme bril nodig. Die bril leest de informatie voor waar je naar kijkt. Maar hij voldeed niet aan de voorwaarden om zo’n bril vergoed te krijgen. Toen hebben we gezegd: als je het van het UWV niet vergoed krijgt, dan krijg je de bril van ons. Later hoorde ik dat het gelukt was met het UWV. En dat hij zijn diploma had gehaald. En dat dus tegen beter weten in van iedereen.’ PERSOONSGERICHTE AANPAK WonenPlus heeft diverse kleine woonzorglocaties. Zo is bijvoorbeeld een leegstaand schoolgebouw omge- bouwd voor cliënten. Veel van hen kunnen door hun problemen vaak niet terecht in een verzorgings- of verpleeghuis. Iedere cliënt heeft een eigen keuken, douche en toilet en kan gebruikmaken van voorzieningen. 60 VILANS.NL Veel ruimte voor meetellen en meedoen Zorgorganisatie WonenPlus wil cliënten zoveel mogelijk normaal burger laten zijn. Wederzijdse acceptatie en respect staan hoog in het vaandel. Het gaat om meetellen en meedoen, en daardoor kwaliteit van bestaan ervaren. SAMEN LEREN EN ORGANISEREN  


   58   59   60   61   62