Page 58 - Vilans 2021
P. 58

 SAMEN LEREN EN ORGANISEREN COLUMN   Een aanbod, maar ook een eis De zorg voor kwetsbare inwoners is het afgelopen jaar enorm in de belangstelling komen te staan. Door de uitbraak van corona, de moeilijke situatie op scholen, in buurt- en verpleeg- huizen, het tekort aan ondersteunend personeel en vooral de beperking van sociale contac- ten moesten professionals en inwoners een enorme veerkracht aan de dag leggen. Goede zorg aan inwoners met een multi-problematiek valt of staat met een aanpak op maat. Een aanpak die alle problemen adresseert. Daarbij wordt een beroep gedaan op professio- nals, hulpinstanties, de gemeente, het eigen netwerk en de hulpvrager zelf. Die zorg wordt bij voorkeur in de omgeving van de inwoner georganiseerd, in de eigen wijk. Vilans heeft enorm veel expertise en ervaring op dit gebied. Het programma Integraal Werken in de Wijk is dan ook een mooi initiatief om de verschil- lende partijen met elkaar te verbinden en kennis en ervaringen uit te wisselen. Het pro- gramma heeft als doel om beleidsmakers en professionals inzicht te geven in wat werkt. Door ervaring leert men, en wie ervaringen deelt wordt wijzer. Voor gemeenten is het duidelijk dat de dienstverlening aan inwoners de komende jaren anders moet. Regelgeving is te complex geworden, de systeemwereld staat te ver af van de leefwereld van inwoners. Vooral bij hulpbehoevenden is de roep om maatwerk groot. Maatwerk én een menselijk gezicht. Gemeenten willen hierin een cruciale rol vervullen. Wij staan het dichtst bij onze inwoners en willen voor hen dat menselijke gezicht van de overheid zijn. Maar dat betekent wel dat we dan ook het mandaat moeten hebben om beslissingen te nemen die soms afwijken van de procedures. Wij moeten het vertrouwen krijgen om keuzes te maken die in het belang zijn van de inwoners. In 2021 zal een zal een nieuw kabinet aantreden en wij hebben ons daar al op voorbereid. In een resolutie hebben wij namens de 352 Nederlandse gemeenten een stevig aanbod geformuleerd. Een aanbod, maar ook een eis. Naast het mandaat om zelf beslissingen te kunnen nemen hebben we namelijk ook voldoende middelen nodig om ons werk te kunnen doen. Die middelen bleven de afgelopen jaren ver achter bij de vraag. Gemeenten, zorginstanties en professionals hebben er allemaal op moeten toeleggen. Wij vinden dat dat niet meer kan. De komende jaren gaat hier verandering in komen. Daar zetten wij ons met man en macht voor in. Gezamenlijk moeten we de integrale zorg aan onze inwoners kunnen garanderen, in de steden, dorpen en de wijken.  Leonard Geluk, algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.    58 VILANS.NL 


   56   57   58   59   60