Page 55 - Vilans 2021
P. 55

  SAMEN LEREN EN ORGANISEREN ViVa! Zorggroep maakt grote kwaliteitsslag in persoonsgerichte zorg  ViVa! Zorggroep in Noord-Holland besloot met alle locaties mee te doen aan de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Zo wilde het bestuur in beeld krijgen in welke mate de locaties voldoen aan dit kwaliteitskader. De uitkomsten hebben geleid tot een betere werksfeer en een grote interne kwaliteitsslag in persoonsgerichte zorg. niet goed. Mogelijk vanwege wat er al dan niet ontwikkeld was bij de start van de zelfsturing. Als scanners advi- seerden we intensieve ondersteuning.’ VERBETERSLAGEN Met hulp van de coaching van Stergakis is een aantal verbeteringen tot stand gekomen. De vijf zorgteams hebben een coördinator gekregen die getraind wordt. De locatiemanager overlegt regelmatig met de coördinatoren en bewaakt de eenheid van visie en doe- len. Ook zijn de verpleegkundigen niveau vier en vijf beter in positie gezet. ‘We hebben met de CanMEDS- Karin Piña Afonso is locatie- manager bij Huis ter Wijck in Beverwijk. Vanwege de manage- mentstructuur ontbrak het de mede- werkers aan ondersteuning, vertelt ze. ‘Ze kregen het gevoel dat ze het zelf maar moesten uitzoeken en deden dat ook. Daardoor lagen we niet in lijn met de professionele stan- daard. Op sommige afdelingen had maar een op de vijf medewerkers een BIG-registratie. Ook waren de onder- linge verhoudingen niet optimaal.’ GROTE STAPPEN Piña Afonso vindt de scan en de zwakke punten die zichtbaar werden heel waardevol. Met ondersteuning van coach Hilda Stergakis van Waardigheid en trots op locatie, een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuiszorglocaties, zetten ze grote stappen. ‘Medewerkers weten nu beter wat er van ze wordt verlangd, voelen zich veiliger en krijgen de kans om zich professioneel te ontwikkelen. Ik verwacht dat terug te zien in het tevredenheidsonderzoek. Mensen van buiten geven ook aan dat het hier beter gaat. Medewerkers zeggen hen vriendelijk gedag en de sfeer is goed.’ TOEGENOMEN ZORGVRAAG Huis ter Wijck is een groot complex met negen verdiepingen, bijna 170 bewoners en 200 medewerkers. Het huis heeft daarom twee locatiemana- gers. Sommige bewoners huren en wonen volledig zelfstandig. Anderen huren en hebben thuiszorg van ViVa! Zorggroep. Daarnaast zijn er bewo- ners die intramuraal wonen met somatische of psychogeriatrische aan- doeningen. Het aantal bewoners dat veel zorg nodig heeft, is toegenomen. Marja van Berkel voerde namens Waardigheid en trots op locatie de scan uit. ‘We zagen dat het team de omslag naar zwaardere zorg niet goed wist te maken. Dat gebeurt vaker bij verzorgingshuizen met steeds meer bewoners binnen de muren die veel en complexe zorg nodig hebben. De zelf- sturing functioneerde op deze locatie methodiek de rollen van medewerkers beschreven en vergeleken met hun huidige competenties. Vervolgens hebben we leerplannen gemaakt om de hiaten weg te werken en een plan van aanpak om de medicatieveiligheid op orde te brengen.’ Hiermee hebben ze grote verbeterslagen gemaakt.   VILANS.NL 55  


   53   54   55   56   57