Page 52 - Vilans 2021
P. 52

 SAMEN LEREN EN ORGANISEREN ACHTERGROND  ‘Als je niet weet wat je partners drijft, is het lastig samen bouwen’ KWALITEITSKADER VERPLEEGHUISZORG Ook op organisatieniveau is nog veel te leren als het gaat om anders werken en organiseren. Versterking van het verandervermogen is urgent bij een aantal verpleeghuizen. Uit de meest recente tussenrapportage van het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ blijkt dat een groot deel van de locaties die deelnemen nog niet volledig voldoet aan de normen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het verbeterpotentieel is groot en de organisaties beseffen dit zelf ook. Want op de meeste locaties zijn verbe- tertrajecten in gang gezet. Vilans levert hiervoor in samenwerking met partners zowel kortdurend advies als intensieve coaching. NETWERKGERICHTE SAMENWERKING Het is een complexe uitdaging voor de bestuurders om de hele zorgorganisa- tie om te vormen tot een meer lerende organisatie die reflecteert, evalueert en werkwijzen bijstelt. Uit onderzoek van Waardigheid en trots op locatie komt naar voren dat het thema leren en verbeteren nog matig scoort. Met name op het gebied van methodisch werken is nog veel te leren. In de ondersteuning die deelnemers vanuit het programma krijgen, wordt daar veel aandacht aan besteed. Belangrijk is dat hierbij wordt uitgegaan van de vragen en behoeften vanuit de prak- tijk. Zo is bijvoorbeeld de ‘Inspiratie- box methodisch werken’ gemaakt die beschikbaar is voor de hele sector via de kennispleinen en de andere digitale platforms. Wanneer ook het voorafgaande programma Waardigheid en trots wordt mee- gerekend, is tot nog toe 39% van de verpleeghuisaanbieders ondersteund bij de verbetering van de kwaliteit. En daarmee zijn naar schatting 41.200 cliënten bereikt. Organisaties zijn zich er steeds meer van bewust dat samenwerking in de regio essentieel is om integrale zorg en ondersteuning te leveren. De oude ‘cure en care’ moeten ineenvlechten; meer netwerkgerichte samenwerking is nodig. Dit gebeurt bijvoorbeeld al in het netwerk ‘Parenteralia thuis’ van zorgorganisaties Sensire, Vérian en de Gelre Ziekenhuizen. De gespeciali- seerde verpleegkundige van de wijk- verpleging zorgt voor de toediening van bijvoorbeeld cytostatica tijdens chemokuren. Vilans heeft ‘actie- onderzoek’ gedaan naar de manier waarop je in een dergelijk samen- werkingsverband kunt omgaan met de governance. Hoe bevorder je in dit soort netwerken commitment en gezamenlijke besluitvorming? Daarop hebben de deelnemers beslo- ten om het voorzitterschap van de stuurgroep te laten rouleren. Maar er komen ook andere vraag- stukken en oplossingen naar boven. Bijvoorbeeld voor het organiseren van patiëntveiligheid binnen een zorgnetwerk dat verschillende domei- nen omvat. ‘Wij weten nu dat het belangrijk is dat netwerkpartners afspraken maken over de onderdelen van patiëntveiligheid, waarbij de partners een gedeelde verantwoorde- lijkheid hebben. Hiervoor kun je het meeste in je eigen organisatie regelen. Een beperkt aantal zaken, bijvoorbeeld de gezamenlijke inventarisatie van risico’s, doe je samen in het netwerk’, aldus Vilans-expert Sandra Dahmen. ONDERLIGGENDE WAARDEN Het werken in netwerken gaat niet alleen over hoe je het met elkaar regelt, over processen of (juridische) structuren voor samenwerking. Het gaat juist ook over gedrag, commit- ment, en welke waarden onderlig- gend zijn. Daar zicht op hebben en aandacht aan besteden is van belang om netwerksamenwerking te laten werken. Onderzoek dat Vilans uit- voerde in samenwerking met de WHO wijst uit dat het bij de inrichting van een integraal netwerk verstandig is om stil te staan bij de onderliggende waarden die keuzes en gedrag van de deelnemers bepalen. Het kan bijvoor- beeld zijn dat de ene deelnemer ‘ver- trouwen’ erg belangrijk vindt en de ander juist veel belang hecht aan ‘effi- ciëntie’. Dat kun je beter uitspreken, want dan begrijp je elkaar beter. ‘Nadat we ontdekten om welke waar- den het ging, vertaalden we dit in praktische tools voor deelnemers van netwerken om deze boven tafel te krijgen’, aldus Vilans-onderzoeker Nick Zonneveld. ‘Want als je niet weet wat je partners drijft, is het lastig samen bouwen.’   Wouter ten Have, organisatieadviseur en hoogleraar Organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam: ‘Je kunt de pijnlijke keuzes niet overlaten aan organi- saties die vanuit hun eigen belangen redeneren. Je moet met elkaar toe naar een integrale benadering.’ 52 VILANS.NL 


   50   51   52   53   54