Page 47 - Vilans 2021
P. 47

  moment dat je hem nodig hebt? En biedt de bril echt een meerwaarde als specialisten op dezelfde locatie aanwe- zig zijn? Anderzijds zijn er technische uitdagingen, zoals de beeldkwaliteit of die van de netwerkverbinding.’ Nap stipt aan dat ervaringen wisse- len, afhankelijk van de use cases. ‘De meest succesvolle use cases zijn het meekijken bij onbegrepen gedrag en scholing. Daar hebben alle deelne- mende organisaties positief op gere- flecteerd. Het vervolgonderzoek richt zich dan ook op de kosten-batenana- lyse en vooral het in kaart brengen van mogelijke tijdwinst.’ GELEERDE LESSEN Van dergelijke bevindingen, zoals met de Smart Glass, leren de organisaties binnen Anders Werken, zo verzekert Helder. ‘Dergelijke leerervaringen maken dat we bij een tweede of een derde product een stuk sneller kunnen schakelen. Bijvoorbeeld bij ingewik- kelde kwesties over wie wat inves- teert. Ook leveranciers doen binnen zo’n project een inspanning. Zonder dat daar bijvoorbeeld tegenover staat dat je je als zorgorganisatie automa- tisch verbindt om een bepaalde tool af te nemen. Aan de andere kant com- mitteer je je als zorgorganisatie wel om serieus in te zetten op een verdere verbetering van het product.’ SLIM INCONTINENTIEMATERIAAL Binnen het programma Anders Werken draaien inmiddels ook meer- dere testprojecten die wel al direct ‘Er is aangetoond dat een tijdbesparing van meer dan 9 uur per dag haalbaar is’ tijdwinst laten zien. ‘De eerste erva- ringen met slim incontinentiemate- riaal zijn grotendeels succesvol’, aldus Nap. ‘Zo hebben onder andere tanteLouise en Raffy-Leystroom aan- getoond dat een tijdbesparing van meer dan negen uur per dag haalbaar is. De huidige kosten-batenanalyses laten zien dat de inzet van slim incon- tinentiemateriaal voor het merendeel van de locaties een positief resultaat oplevert, zowel in kosten- als in tijdbesparing. Maar – minstens zo belangrijk – ook in de zachte baten voor medewerkers en cliënten, zoals werkplezier en kwaliteit van leven. Nap: ‘Na de beginfase is vervolg- onderzoek nodig om een nog betrouwbaarder inzicht te krijgen. Dat geldt zowel voor de harde als de zachte kosten-baten.’ Het programma Anders Werken in de Zorg is inmiddels behoorlijk op stoom. Helder is tevreden, de resulta- ten tot nu toe zijn hoopgevend. ‘Ik reken er dan ook op dat meer zorg- organisaties gaan toetreden. Het mooie van Anders Werken is dat elke individuele organisatie haar eigen sterke kanten inbrengt. Voor som- mige partijen is dat een uitgekiend personeelsmanagement, voor andere is dat uitgebreide ervaring met inno- vatie, weer andere zijn juist goed in het vastleggen van processen. Als we dat allemaal bij elkaar brengen en als we bereid zijn om al die kennis te delen en goed te evalueren, gaan we niet alleen sneller vooruit, het geeft ook volop energie.’  VILANS.NL 47 


   45   46   47   48   49