Page 46 - Vilans 2021
P. 46

 Conny Helder van zorgorganisatie tanteLouise: ‘Stil zitten is geen optie, we moeten écht Anders Werken’ Meer kwetsbare ouderen en een grotere zorgvraag, en tegelijkertijd minder mensen om die zorg te leveren. Dat schreeuwt om een oplossing. Om de arbeidsproductiviteit in de langdurende zorg substantieel te verhogen is het project Anders Werken in de Zorg gestart. Zorgorganisatie tanteLouise nam hiervoor het initiatief in de regio West-Brabant. Brabant doen we dat dus al’, zegt Helder, ‘maar inmiddels verspreidt dit zich als een olievlek over het land. Friesland heeft Anders Werken omarmd, onlangs heeft bijvoorbeeld ook een Zeeuwse organisatie zich bij ons gemeld. Dat is een positieve ont- wikkeling. Als zorgorganisaties, techleveranciers en onderzoekers nadrukkelijk samenwerken en breed hun kennis en ervaring delen, komen we tot meer en betere resultaten.’ SMART GLASS Dat het nog niet eenvoudig is om de inzet van zorgtechnologie te vertalen naar tijdwinst, laat het voorbeeld zien van de Smart Glass. Deze slimme bril helpt onder andere om medicatiefou- ten terug te dringen. De organisaties binnen Anders Werken testen de bril op gebruiksvriendelijkheid, techni- sche randvoorwaarden en mogelijke use cases: beschrijvingen ‘wie’ met het betreffende systeem ‘wat’ kan doen. Vilans-onderzoeker Henk Herman Nap: ‘Voor zorgprofessionals zelf biedt de bril absoluut kansen, maar het daadwerkelijke gebruik van de Smart Glass is niet altijd even gemak- kelijk. Dat ligt enerzijds aan de inbed- ding in het bestaande proces. Bijvoorbeeld: waar ligt de bril op het Twaalf ouderenzorgorganisaties zijn onder begeleiding van Vilans met een aantal technologische toepassingen aan de slag gegaan en delen onderling kennis. Bestuurder Conny Helder van tanteLouise: ‘Dit is veel meer dan een verkenning van technologie. Dit is een serieuze poging om te leren hoe we als gehele sector slimmer en ook beter nieuwe technologie kunnen inpassen in onze werkprocessen. Niet vrijblijvend en uit absolute noodzaak.’ INVOERING OPTIMALISEREN Hoewel steeds meer organisaties zich bewust worden van de urgentie, gaan de ontwikkelingen volgens Helder nog niet snel genoeg. ‘Er zijn welis- waar organisaties die tal van testpro- jecten starten, maar die worden maar zelden verzilverd in termen van tijd- winst voor de medewerkers. Vaak ook verdampen de opbrengsten van de ini- tiatieven zodra de testfase is afgerond. Wat we willen bereiken met Anders Werken is dat we leren hoe we dat proces van invoeren optimaliseren.’ Anders Werken gaat écht om een andere manier van kijken. ‘In West- ‘Als zorgorganisaties, techleveranciers en onderzoekers nadrukkelijk samen- werken, komen we tot betere resultaten’ 46 VILANS.NL DIGITALE TRANSFORMATIE  


   44   45   46   47   48