Page 38 - Vilans 2021
P. 38

 Vanuit een sterke drang om het elan vast te houden en te leren van opgedane ervaringen heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) medio 2020 aan drie adviesorganen gevraagd om mee te denken over de digitale trans- formatie van de zorg. Dit heeft geleid tot adviezen van respectievelijk Zorginstituut Nederland (ZIN), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarnaast heeft de Commissie Werken in de Zorg (CWZ) een advies uitgebracht over digitalisering als oplossing voor personeelstekorten. De commissie bepleit meer centrale regie. ZIN, RVS en NZa geven aan dat er een beter beeld moet komen van de waarde van digitale toepassingen. Als je draagvlak onder zorgmedewerkers en cliënten wilt verwerven, moet je weten wat technologie oplevert. Er zouden daarom meer ‘living labs’ moe- ten komen. De ervaringen die daar worden opgedaan moeten inkopers en toezichthouders vaker gebruiken. CULTUURVERANDERING Ook bestaat veel behoefte aan kennis- deling. Nu voeren zorgorganisaties hun eigen projecten uit en gebeurt op veel plaatsen hetzelfde zonder uitwis- seling van ervaringen en bevindingen. Dat kan anders, door ervaringen te delen in netwerken waar deelnemers van elkaar leren. En de adviesorganen concluderen dat er aandacht moet komen voor het proces van transfor- matie en inbedding. Digitalisering van zorgprocessen verandert niet alleen de manier waarop zorg wordt aangeboden, het heeft ook invloed op de relatie tussen cliënt en zorgmede- werker. Dit is een cultuurverandering die tijd kost. Vilans brengt de adviezen in de praktijk in het programma Innovatie- impuls Gehandicaptenzorg. Dit pro- gramma voert het kennisinstituut uit samen met Academy Het Dorp. Doelstelling is om het gebruik van technologie duurzaam te borgen in werkprocessen binnen de gehandi- captensector. Er moet een cultuur ontstaan die flexibel kan omgaan met nieuwe toepassingen. Cliënten en naasten zijn vanaf het begin betrok- ken bij de selectie van digitale toepas- singen. Ze geven feedback over wat werkt en wat niet. En IT-medewerkers denken vanuit een andere rol mee met het verbeteren van zorgprocessen. De deelnemende zorgorganisaties delen hun ervaringen en kennis in digitale werkplaatsen. INHAALSLAG OUDERENZORG De gehandicaptensector loopt van oudsher voorop in het experimen- teren met nieuwe technologie. Bijvoorbeeld om te kijken of mensen met een beperking via domotica eer- der zelfstandig kunnen wonen. Maar de afgelopen jaren maakt de ouderen- zorg een inhaalslag omdat nieuwe geldstromen voor digitalisering en eHealth beschikbaar zijn gekomen. Senior onderzoeker Henk Herman Nap, die voor Vilans betrokken is bij veel eHealth-projecten, geeft aan dat er nog grote verschillen zijn tussen de organisaties in beide sectoren. ‘Een aantal heeft zijn zaken heel goed op orde als het gaat om visie en uitvoe- ring, maar er zijn ook organisaties die nog stoeien met het invoeren van gegevens in het elektronisch cliënten- dossier’, aldus Nap. Binnen Vilans zijn ongeveer dertig medewerkers betrokken bij projecten op het gebied van digitalisering. Zij ondersteunen visievorming bij zorg- organisaties, initiëren co-creatie van zorgtechnologie, voeren onderzoek uit naar wat de inzet van technologie ACHTERGROND  Samen doen Erwin Bleumink, bestuurslid van Vilans, was eerder bestuurder bij SURF, de ICT­Coöperatie van onderzoek en onderwijs. De Commissie Werken in de Zorg pre­ senteert de werkwijze binnen SURF als inspiratiebron voor digitali­ sering in de zorg. ‘SURF is een structurele samenwerking, waarbij projecten ontstaan die doorgezet worden tot brede implementaties. Samen zorg beter maken vergt net zo’n structurele samenwerking en focus op het realiseren van ver­ beteringen voor cliënt, naasten en zorgprofessionals. Dat vergt commitment naar elkaar en leren van elkaar.’ 38 VILANS.NL DIGITALE TRANSFORMATIE   


   36   37   38   39   40