Page 35 - Vilans 2021
P. 35

  Meer zelfredzaamheid en participatie met Integraal werken in de wijk Wat werkt in de praktijk op het gebied van integrale samenwerking? Het programma Integraal werken in de wijk geeft beleidsmakers en professionals daar inzicht in. Samen met partners en de praktijk verzamelt, verrijkt en verspreidt Vilans kennis over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. DICHTBIJ DE ZORG   Het belang van integraal werken wordt steeds groter. Reden te meer om de handen ineen te slaan met Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut en de Werkplaatsen Sociaal domein. Het programma Integraal werken in de wijk (IWW) is erop gericht om burgers met meervou- dige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Het doel is om zo snel en eenvoudig mogelijk problemen op te lossen én zelfregie, zelfredzaamheid en parti- cipatie te versterken. Daarnaast betekent integraal werken ook het vergroten van de veerkracht van de wijk of buurt. ‘Bij integraal werken gaat het erom dat professionals vragen of problemen van inwoners als totaal bekijken’, aldus Joris Franssen, teamleider soci- aal domein bij de gemeente Soest. ‘Dus niet vanuit één blik, maar vanuit alle invalshoeken.’ Marja Jonkheer, klantregisseur in Soest, vult aan: ‘Als je samenwerkt met verschillende dis- ciplines schep je een duidelijker beeld voor de cliënt. Je hoeft minder door te verwijzen en je komt samen tot een goed antwoord voor de inwoner.’ ‘Integraal werken in de wijk betekent dat je aansluit bij gezinnen, kinderen en cliënten in de wijk en bij hun leef- wereld’, zegt Marlies Kennis, strateeg maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Utrecht. ‘Dus aansluiten bij school, werken, sport, leuke dingen. Er samen voor zorgen dat dit gewoon kan, ondanks de problemen.’ OPHALEN VAN KENNISVRAGEN Met IWW worden antwoorden gevon- den op vragen die leven in het veld. Zo vragen gemeenten zich bijvoorbeeld af of ze de toegang tot het sociaal domein op de juiste manier hebben georgani- seerd. Daarom werden verschillende organisatievormen en positioneringen in kaart gebracht. Ook werd het model ‘Sociale wijkteams en informele zorg’ ontwikkeld. Werden veertien  Met Integraal werken in de wijk (IWW) worden antwoorden gevonden op vragen die leven in het veld. succesvolle aanpakken opgehaald van samenwerking op wijkniveau met de focus op mensen met geestelijke problemen en verstandelijke beper- kingen. Samen met Movisie onder- zoekt Vilans de tien belangrijkste vragen en dilemma’s die spelen in de samenwerking tussen professionals die werkzaam zijn in wijkteams en de professionals daaromheen. Denk daarbij aan: wat doen we met de financiële schotten? Hoe ga ik om met belangen en gevoelde concurrentie? En: hoe krijg ik meer mandaat en ruimte om te experimenteren?  VILANS.NL 35 


































































































   33   34   35   36   37