Page 31 - Vilans 2021
P. 31

  WAAROM DOET MARGA KLOMPÉ MEE AAN HET KENNISNETWERK DEMENTIE? Eringfeld: ‘Om van andere organisaties te leren hoe we nog beter kunnen omgaan met mensen met dementie. Deze kennis willen we binnen het netwerk delen en we leggen de link met scholing en wetenschap. We kijken daarnaast wat de beste manier is om scholing aan te bieden aan mede- werkers, zodat zij up-to-date blijven in hun handelen en hun kennis en die ook verbeteren.’ Duvigneau: ‘We willen de beste kennis over dementie in huis hebben. De meest actuele kennis en dat wat landelijk bekend is. In het Kennisnetwerk Dementie willen we kennis en ervaringen van uitvoerend professionals delen met andere organisaties, zodat we daar ons voordeel mee kunnen doen voor onze cliënten. Dat is voor ons halen, maar ook brengen.’ WAT IS HET VOORDEEL VOOR BEWONERS EN MEDEWERKERS? Eringfeld: ‘Medewerkers vergroten hun kennis van dementie en hoe hiermee om te gaan. Daardoor ontwikkelen zij meer vertrouwen in hun eigen handelen en krijgen zij meer tools tot hun beschikking. Dat verbetert de kwaliteit van zorg voor bewoners.’ Duvigneau: ‘Bewoners van Marga Klompé krijgen de bevestiging dat wij de zorg en ondersteuning Specialist ouderengeneeskunde Rini Eringfeld voor mensen met dementie op een goed niveau hebben en dat onze zorg adequaat is. De cliënt kan zien: ze zijn daar goed bezig. Voor onze professionals is het een mooie manier om hun kennis over dementie te vergroten en met collega’s ervaringen uit te wisselen.’ WAT IS HET MEEST OPMERKELIJKE INZICHT? Eringfeld: ‘Dat we veel verschillende handel- wijzen al op verschillende plekken in de organi- satie doen, maar dat hiervan weinig op papier staat en dit weinig gestructureerd gebeurt. In de organisatie weten medewerkers van de ene woning bijvoorbeeld vaak niet wat er op een andere woning gebeurt, zodat kennis en moge- lijkheden minder gedeeld en gebruikt worden. Wij werken nu aan een gedeelde visie op demen- tiezorg en een overzicht van mogelijke handelin- gen en hulpmiddelen.’ Duvigneau: ‘Voor mij als bestuurder is dat lastig om te zeggen. Toen we hieraan begonnen, dacht ik dat wij de door de universiteit ontwikkelde werkvormen zouden gaan gebruiken voor ken- nisbehoefte op mbo3-niveau. Ik verwachtte dat dat in het netwerk prioriteit zou krijgen. Maar nu ik zie hoe de kennisuitwisseling verloopt tussen de professionals, denk ik dat dit mis- schien wel een didactische vorm is die veel beter werkt.’  DICHTBIJ DE ZORG  Het lerende netwerk van Kennisnetwerk Dementie Vilans participeert in veel ‘lerende netwerken’. Dat zijn netwerken die vanuit een gezamenlijke interesse doelbewust kennis en ervaringen uitwisselen. Het Kennisnetwerk Dementie is zo’n lerend netwerk. Zorgorganisatie Marga Klompé is een van de acht deelnemende organisaties aan dit netwerk. Specialist ouderengeneeskunde Rini Eringfeld en bestuurder Marcel Duvigneau vertellen waarom.   Bestuurder Marcel Duvigneau VILANS.NL 31 


   29   30   31   32   33