Page 30 - Vilans 2021
P. 30

 DICHTBIJ DE ZORG ACHTERGROND KIA BRENGT WETENSCHAP EN  PRAKTIJK DICHTER BIJ ELKAAR Hoe stimuleer je de zelfredzaamheid van ouderen in verpleeghuizen? Kan technologie de werkdruk in de gehandicaptenzorg verminderen? Het zijn twee vragen die de top tien hebben gehaald na een onderzoek onder zorgmedewerkers voor het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg (KIA). stelt welke kennis nodig is, krijg je al snel thema’s terug waar mensen op dat moment het meest mee zitten. In ons onderzoek hebben we een laag dieper gegraven, onder meer in focus- groepen. De vragen die het meest gesteld worden, zijn niet per se het belangrijkst. Daarom zijn we na onze eerste inventarisatie, die 1222 vragen opleverde, prioriteiten gaan stellen met mensen uit de praktijk.’ BESTAANDE KENNIS VERTALEN VOOR DE PRAKTIJK ‘Het onderzoek laat zien dat de ken- nisinfrastructuur werkt’, vertelt Kwint. ‘Kennisvragen ophalen uit de praktijk bevordert de verdere profes- sionalisering van het werk en biedt mogelijkheden om wetenschap rele- vanter te maken voor de praktijk.’ ‘Mensen stelden in ons onderzoek ook veel vragen over kennis die al beschikbaar is’, voegt Herps toe. ‘We moeten dus ook bestaande kennis beter naar de praktijk brengen. Een andere wens is om vragen op te halen bij cliënten en naasten. Wat vinden zij belangrijke kennis die kan helpen om hun leven beter te maken?’ Kwint: ‘Je ziet dat onderzoek en prak- tijk inmiddels soepel schakelen. De praktijk stelt scherpe en urgente vragen, onderzoek komt met snelle antwoorden over het toepassen van kennis. In de coronacrisis is deze nood- zaak nog urgenter geworden. Neem het omgaan met langdurige stress. Het is heel relevant om bestaande kennis daarover te vertalen voor de medewerkers in de praktijk.’  ‘Op verzoek is Vilans samen met de academische netwerken in 2019 het programma KIA gestart,’ vertelt Vilans-adviseur Karlijn Kwint. ‘Met als doel een onderzoeks- agenda op te stellen met vragen uit de praktijk om onderzoek op te pro- grammeren. We vertalen de antwoor- den in praktische kennis en verspreiden deze op een manier die aansluit bij medewerkers in de zorg.’ Naast het ophalen van kennisvragen werkt KIA aan het verstevigen en uit- bouwen van de kennisgemeenschap. ‘Zo experimenteren we bijvoorbeeld met de inzet van chatbots en tools die artikelen op maat aanbieden’, zegt Kwint. ‘Met alle kennispleinen beschikken we over een grote hoe- veelheid informatie. Maar niet alles is voor iedereen even relevant. Daarom zetten we nog meer in op meedenken met de gebruiker.’ TOP TIEN VAN KENNISVRAGEN Voor de kennisagenda hebben we een top tien opgesteld van kennisvragen voor zowel de ouderen- als de gehan- dicaptenzorg. Vilans-onderzoeker Marjolein Herps: ‘Als je de open vraag  30 VILANS.NL 


   28   29   30   31   32