Page 26 - Vilans 2021
P. 26

 DICHTBIJ DE ZORG ACHTERGROND prioritering gemaakt samen met de zorgmedewerkers en de academische werkplaatsen. Medewerkers in de ouderenzorg willen vooral meer weten over onbegrepen gedrag, opleiding en deskundigheidsbevordering, en de kwaliteit van zorg. Ook vragen over dementie en zelfredzaamheid en regie van cliënten scoren hoog. Daarnaast hebben zij behoefte aan meer duide- lijkheid over protocollen, het vermin- deren van regeldruk en samenwerken met familie van cliënten. BEHOEFTE AAN OPLEIDING In de gehandicaptensector vinden zorgmedewerkers meer kennis over goede diagnostiek en interventie- methoden belangrijk, terwijl zij ook veel vragen stellen over het gebruik van technologie. Evenals in ‘Het is noodzakelijk dat effectiever wordt gewerkt en dat de kwaliteit van de zorg omhooggaat’ de ouderenzorg is er behoefte aan opleidingen en trainingen die aan- sluiten bij de zorgpraktijk. Hetzelfde geldt voor ondersteuning bij het toe- passen van nieuwe kennis. Daarnaast leven er vragen over dementie en ernstige meervoudige beperkingen en willen medewerkers meer weten over het herkennen van complexe problematiek. Na deze ‘nulmeting’ zijn de vraag- stukken gedeeld met ZonMw, de initiator en financier van nieuwe onderzoekstrajecten. Vilans ver- spreidt de uitkomsten van onderzoek, liefst in de vorm van producten die direct inzetbaar zijn. Dit gebeurt via digitale platforms, de kennispleinen. Op deze manier ontstaat een ‘kennis- loop’ die meteen in de praktijk kan worden toegepast. Verspreiding van kennis vindt plaats op allerlei manieren. Maar dat wil niet zeggen dat de doelgroep die ken- nis meteen vindt. Zorgmedewerkers kunnen actief op zoek gaan naar informatie maar soms stuiten ze daar toevallig op. Bijvoorbeeld wanneer een collega protocollen op papier heeft afgedrukt en naast het bed van een cliënt heeft gelegd. Ook komt het regelmatig voor dat naar bepaalde kennis niet wordt gezocht maar dat die wel degelijk relevant is. MIJN VILANS PROTOCOLLEN Twee jaar geleden heeft Vilans onder- zoek gedaan naar het zoekgedrag van verpleegkundigen en verzorgenden die de toen nog zogenoemde Vilans KICK-protocollen raadplegen voor voorbehouden en risicovolle hande- lingen. Daaruit blijkt dat zorgmede- werkers steeds meer digitaliseren en in hun werkprocessen dagelijks gebruikmaken van apps. Maar er is ook een grote groep die juist niet digi- taal wil werken. ‘Mensen willen voor- beelden zien. Ik verwacht daarom dat er altijd iets van hybride kennisdeling nodig zal zijn’, geeft Vilans-adviseur Lia Davelaar aan. Zij is verantwoorde- lijk voor de doorontwikkeling van de protocollen. ‘Het verpleegkundige vak is een “doe-vak”. Als je alle proto- collen kent, betekent dat nog niet dat je het vak goed kunt uitoefenen. Je moet de context snappen om een goede zorgverlener te zijn. Je moet bijvoorbeeld weten hoe je moet meten, maar het gaat er ook om dat je in staat bent om de metingen te interpreteren.’ Een grote uitdaging is om vragen van zorgmedewerkers zo snel mogelijk te beantwoorden. Want de werkdruk is hoog en zorgmedewerkers hebben weinig tijd. De papieren protocollen zijn doorontwikkeld naar een digitaal platform en vervolgens omgevormd tot een nieuw portaal, dat maatwerk biedt aan individuele zorgmedewer- kers: Mijn Vilans Protocollen. Hiermee hebben zij de protocollen altijd digitaal op zak op hun mobiele telefoon. De laatste jaren hebben we meer protocollen gemaakt voor com- plexere zorg en voor het gebruik van nieuwe technologie. KENNIS COMMUNITY Het nieuwe portaal fungeert als een ‘community’, een kennisgemeen- schap. Iedereen die de protocollen leest, kan feedback geven; wat weer tot aanpassingen kan leiden. Ook zorg- organisaties geven feedback en helpen bij de doorontwikkeling. Interactie maakt kennis beter. In een ander veel- omvattender portaal dat dit jaar gelan- ceerd wordt binnen het programma van de kennisinfrastructuur, wordt geprobeerd zoveel mogelijk kennis uit de gehandicaptenzorg en de ouderen- zorg te ontsluiten.    Theo van Uum directeur langdurige zorg, ministerie van, Volksgezondheid, Welzijn en Sport: ‘We investeren fors in de kennisinfrastructuur. Tijdens de coronacrisis hebben we daar de eerste vruchten van geplukt. Je ziet dat heel veel kennis is verzameld.’ 26 VILANS.NL 


   24   25   26   27   28