Page 25 - Vilans 2021
P. 25

  Het rapport ‘Passend onderzoek zijn. De groep mensen die een beroep Waarbij ieder zijn eigenheid bewaart’, effectiviteit langdurige zorg’ uit 2016 heeft voor een kentering gezorgd. De auteurs van het rapport concluderen dat de langdurende zorg volgens de wet moet voldoen aan de ‘stand van wetenschap en praktijk’. Maar door het ontbreken van een onderzoekstraditie kan dit niet wor- den waargemaakt. Er is structurele financiering nodig om te werken aan professionalisering en academisering. Dit wringt omdat de uitdagingen groot ‘Ik verwacht dat er altijd iets van hybride kennisdeling nodig zal zijn’ zal doen op langdurende zorg groeit snel. Het is noodzakelijk dat effectie- ver wordt gewerkt en dat de kwaliteit van de zorg omhooggaat. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van leven. VERBINDENDE ROUTE De beleidsmakers van het ministerie van VWS hebben het advies omarmd. Er zijn financiële middelen vrijgeko- men om het kennisfundament in de langdurende zorg te verstevigen. Dat heeft geleid tot een verzoek aan ZonMw, Vilans en de academische werkplaatsen in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg om een kennis- infrastructuur op te zetten. ‘Een soort snelweg, een verbindende route tus- sen praktijk, onderzoek en onderwijs. aldus Karlijn Kwint, manager van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg binnen Vilans. Kennisontwikkeling en het delen van kennis moeten vaste onderdelen wor- den van de zorgprocessen. Academie en praktijk raken zo verbonden. Allereerst is onderzocht welke ken- nisvragen leven bij de medewerkers. Tevens is geïnventariseerd welke vraagstukken zij het meest relevant vinden. En de balans is opgemaakt, waarbij ook is gekeken voor welke vraagstukken geldt dat er ofwel al een antwoord beschikbaar is ofwel al wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan. Na de inventarisatie is voor de oude- renzorg en de gehandicaptenzorg een VILANS.NL 25 


   23   24   25   26   27