Page 22 - Vilans 2021
P. 22

 CLIËNTEN EN NAASTEN   Cliëntenraad vormt ogen en oren van raad van toezicht Ruim duizend mensen keken op 30 november 2020 naar het Landelijk Congres Cliëntenraden via een online talkshow. Centraal stond onder andere de ‘nieuwe’ Wet medezeggenschap cliënten zorg- instellingen, die eerder in het jaar is aangepast. problemen en vraagstukken voor het voetlicht te brengen bij bestuur en management. Ik zeg altijd: een verzor- gingshuis is het thuis van de bewo- ners. Het is hun húís. De medewerkers zijn bij hen te gast. Dat is een andere zienswijze dan “wij leveren de zorg en de cliënten volgen”.’ Stoopendaal: ‘Als tip wil ik meegeven om de cliëntenraad niet met ingewik- kelde beleidsstukken op te zadelen. Zij zijn immers geen beleidsmakers. Goed benaderbaar zijn voor elkaar is verder belangrijk. Bij mijn vorige functie in de raad van toezicht ben ik daarom alle lokale cliëntenraden afgegaan om te horen wat er speelde en hoe we de drempel voor contact zo laag mogelijk konden maken.’  Met de nieuwe Wet medezeggen- schap cliënten zorginstellingen krijgt de cliëntenraad meer handvatten om zaken gedaan te krij- gen. Annemiek Stoopendaal, lid van de raad van toezicht van zorgorgani- satie Liemerije en universitair docent aan de Erusmus Universiteit, hoopt dat de aangepaste wet meer mensen enthousiast maakt om deel te nemen aan de cliëntenraad. Ze was één van de deelnemers aan het panelgesprek tijdens de online talkshow. Ze noemt drie dimensies voor de cliëntenraad om meer zicht te krijgen op de gele- verde zorg: ‘Je kunt cijfermatig meten op basis van indicatoren. Hoe vaak valt iemand bijvoorbeeld? Een tweede dimensie is hoe de cliënt of de mantel- zorg de zorg beoordeelt qua subjec- tieve beleving. En tot slot kun je de mantelzorger en de cliënt actief naar feedback vragen omdat zij de zorg dagelijks observeren. De raad van toe- zicht speelt een belangrijke rol in het verkrijgen van informatie in met name die derde dimensie.’ WERKZAME ELEMENTEN Stoopendaal vindt dat organisaties meer zouden moeten inzetten op het verkrijgen van feedback. ‘Ik heb zelf mijn moeder een aantal maanden bij- gestaan in een verpleeghuis. Ik vond het best gek dat na haar overlijden mij helemaal niet gevraagd is hoe ik de zorg ervaren heb. Zo mis je toch waar- devolle informatie.’ Willie Oort is voorzitter van de cliëntenraad Debbeshoek van zorg- organisatie Azora. Ze onderschrijft het belang van feedback. ‘Wij zijn er voor het welbevinden van de bewo- ners. Aan ons de taak om hun ideeën,  Het Landelijk Congres Cliëntenraden werd georganiseerd door het programma Waardigheid en trots op locatie en het ministerie van VWS, in samenwerking met LOC Waardevolle Zorg en Stichting Netwerk Cliënt en Raad Zorg. De verschillende onderdelen van het congres zijn terug te kijken op www.waardigheidentrots.nl. 22 VILANS.NL 


   20   21   22   23   24