Page 21 - Vilans 2021
P. 21

  herkennen en ondersteunen is noodzaak In Nederland zorgen zo’n 450.000 jongeren onder de 18 jaar voor een zieke naaste. Zij hebben naast de zorgen over de veranderingen in hun eigen leven, zorg voor of over hun naaste. Vilans onder- zoekt samen met nationale en internationale partners de ondersteuning van deze jongeren en het verbeteren van hun mentaal welbevinden. aan voor jonge mantelzorgers in het onderwijs en onderzoeken we daar de effecten van.’ Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het belangrijk is dat volwas- senen en professionals beter getraind worden in het herkennen van jonge mantelzorgers. ‘Dit komt ook omdat jonge mantelzorgers zichzelf niet herkennen als jonge mantelzorger. In Nederland zien we wel dat het bewustzijn langzaam aan het groeien is. Om landelijk meer aandacht en een betere ondersteuning voor jonge mantelzorgers, gezinnen en profes- sionals te realiseren, doet Vilans mee aan de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg.’  Mantelzorgen op jonge leeftijd is niet alleen zorg dragen voor, maar ook je zorgen maken over bijvoorbeeld je zieke broer of moeder. Zo vertelt jonge mantelzorger Marjet Karsseberg (18): ‘Als ik weet dat mijn broertje een rotdag op school heeft gehad, en hij zijn gedrag moet veran- deren, dan houdt dat me bezig. Dan lig ik ’s avonds in mijn bed te malen over de vraag hoe wij als gezin ervoor kunnen zorgen dat hij zich aanpast.’ Haar broertje Wouter heeft het syn- droom van Down en ze helpt haar ouders bij de zorg. Zo staat ze vaak samen met hem op om hem te helpen aankleden en om hem zijn medicijnen te geven. De zorg voor naasten kan veel impact hebben en een groot beroep doen op de ‘Jonge mantelzorgers ervaren vaak meer psychische en emotio- nele problemen dan leeftijdsgenoten’ veerkracht en het mentaal welbevin- den van jongeren. ‘Jonge mantelzorgers ervaren vaak meer psychische en emotionele problemen dan leeftijds- genoten’, vertelt Vilans-adviseur Yvonne de Jong. ‘Dit effect is groter wanneer deze jongeren moeite heb- ben om op een goede manier met de zorgen om te gaan en ze onvoldoende ondersteuning krijgen. Terwijl met de juiste ondersteuning jonge mantel- zorgers “het mantelzorgen” ook als positief kunnen ervaren, door een gevoel van waardering.’ ROL VAN LOTGENOTEN, VOLWASSENEN EN PROFESSIONALS Het Sociaal en Cultureel Planbureau en Vilans hebben samen met vijf andere Europese landen de krachten gebundeld om onderzoek te doen naar jonge mantelzorgers in het project Me-We. De Jong: ‘In Nederland ont- wikkelen we in co-creatie met jonge mantelzorgers een app die het makke- lijker maakt om ondersteuning en contact met lotgenoten te vinden. Daarnaast bieden we een training CLIËNTEN EN NAASTEN  Jonge mantelzorgers  VILANS.NL 21 


   19   20   21   22   23