Page 10 - Vilans 2021
P. 10

MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN | ACHTERGROND  renzorg bijvoorbeeld is het gat tussen zorg en wonen thuis en zorg en wonen in het verpleeg- huis te groot. Er is meer behoefte aan tussenvor- men van beschut wonen. Er zouden veel meer geclusterde woonvormen met een gemeenschap- pelijke voorziening moeten komen. Daar kunnen ouderen elkaar helpen en kan de thuiszorg op een efficiënte manier zorg verlenen. Ook mensen met een beperking en hun naasten willen meer flexi- biliteit. Daar bestaat een kloof tussen de woon- voorziening, bij de ouders wonen en zelfstandig wonen. Veel mensen met een beperking willen dat laatste. ‘Je zou veel meer tussenvormen moe- ten hebben, bijvoorbeeld logeervoorzieningen, deeltijd-wonen, flexibel wonen’, aldus Bluiminck. Hij gaat ervan uit dat zorg en ondersteuning steeds meer onderdeel zullen zijn van een totaal- pakket dat mensen met een beperking in staat stelt om deel te nemen aan de samenleving. ‘Je moet de blik richten op het hele leven, op andere domeinen zoals bijvoorbeeld onderwijs, werk en welzijn. Dat roept dan de vraag op hoe je dat doet en waar de rol van de zorg ophoudt.’ ‘Je moet af van de gedachte dat zorg verlenen gelijk staat aan handen aan het bed’, zegt Maarten van Rixtel, bestuurder van thuiszorg- organisatie Sensire. ‘We leren steeds meer welke zorg je fysiek moet verlenen en welke zorg je op een andere manier kunt regelen. Dit vereist het doordenken van de hele organisatie. Kies voor digitalisering, tenzij het niet anders kan. Leid mensen op, zorg dat je kenniswerkers hebt die zaken kunnen regelen en mensen helpen bij het oplossen van problemen.’ Het is volgens Van Rixtel belangrijk om vanuit andere concepten naar de zorgverlening te kij- ken. Bijvoorbeeld vanuit het concept van een platform dat zorg en aanbod bij elkaar brengt. ‘Bij een platform ontstaat de toegevoegde waarde niet in je eigen organisatie maar in de relatie met de klant. Een platform faciliteert de relatie en biedt eenvoud. En dat verschaft weer veel meer mogelijkheden. Je kunt meer partners en mogelijkheden toelaten, mensen helpen bij het maken van keuzes, best practices laten lan- den. Rondom het Slingeland Ziekenhuis in de ‘Je moet de blik richten op het hele leven, op andere domeinen zoals bijvoorbeeld onderwijs, werk en welzijn. Dat roept dan de vraag op hoe je dat doet en waar de rol van de zorg ophoudt.’  Wouter van Soest, directeur van ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties. Achterhoek zijn er bijvoorbeeld zo’n 70 huisart- sen en 82 waarnemers. Stel dat we de plaatsver- vangers mobiliseren om vaker zorg te verlenen in een digitale huisartsenpraktijk?’ Professionals en organisaties zullen moeten leren om anders te werken. Vanwege een andere organisatie van de zorgverlening en vanwege de nieuwe eisen op het gebied van kwaliteit. Zorg zal steeds vaker onderdeel zijn van een integrale aanpak met samenwerkingspartners als gemeenten, welzijnsorganisaties, woningcorpo- raties en de private sector. Kennisontwikkeling en de verspreiding van goede voorbeelden kun- nen zorgen voor een versnelling van de verande- ringen. Wouter van Soest, directeur van ActiZ: ‘Het is niet alleen digitalisering. Het is ook anders werken, een ander soort personeel. Dingen zelf kunnen, samen kunnen. Er moet meer gebeuren om dat te versnellen.’   Bijdrage aan de maatschappelijke opgave Mirella Minkman, naast bestuursvoorzitter van Vilans, ook bijzonder hoogleraar op de thematiek innovatie van de organisatie van zorg, beaamt de tendensen zoals geschetst door partners. ‘Mijn oratie heette niet voor niets “Verlangen naar integraliteit”. We moeten dringend toe naar het organiseren van ondersteuning rondom de behoeften van mensen. En daar snellere stappen naartoe zetten. Daar is zorg maar één deel van. Het betekent gericht werken om te voldoen aan de belangrijke vragen van de maatschappij. En veel beter nadenken hoe we in tijden van schaarste het zorglandschap inrichten. Wat moet in de wijk, wat lokaal, wat bovenregionaal? Digitalisering verandert traditionele afstanden en werkwijzen. En innovatie van governance is broodnodig zodat bestuurders en toezichthouders zich niet meer richten op hun organisatie (en daarop afgerekend worden) maar op de bijdrage aan de maatschappelijke opgave.’ 10 VILANS.NL 


   8   9   10   11   12