Page 99 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 99

van iedere bestuursvergadering met een bespreking en vaststelling van de Risk & Control Self-Assessments. Door middel van deze assessments vindt een gestructureerde evaluatie plaats van financiële en niet-financiële risico’s door het Bestuursbureau SPN.
De uitvoerende bestuurders nemen de dagelijkse bestuursaangelegenheden voor hun rekening waaronder operationele zaken en de communicatie met interne en externe stakeholders.
De niet- uitvoerende bestuurders worden in een vroeg stadium betrokken bij onderwerpen die gezien hun strategische aard of omvang overleg vereisen binnen het gehele bestuur
en tevens worden deze geagendeerd voor de bestuursvergaderingen. Formele bestuursbesluiten ten aanzien van de in het SNPS-bestuursprotocol aangegeven onderwerpen worden in de bestuursvergaderingen genomen en vastgelegd.
De bepalingen en onderliggende intenties van de Code Pensioen- fondsen worden betrokken in de manier waarop het interne toezicht (door de niet-uitvoerende bestuursleden) is ingericht en heeft specifieke aandacht bij belangrijke overwegingen en besluiten van het bestuur. Eind 2020 voldeed SNPS aan alle normen van
de Code. Wel blijft het verbreden van de diversiteit in de samenstelling van bestuur en Verantwoordingsorgaan een punt van aandacht en is, onder meer, overeengekomen dat bij de eerstvolgende bestuurswisseling aan de eis van twee vrouwelijke bestuursleden voldaan zal worden.
Na iedere reguliere bestuurs- vergadering is er een ‘nazit’ van de niet-uitvoerende bestuursleden waarbij wordt teruggeblikt op de afgelopen vergadering, de toezichthoudende rol en de gang van zaken in het algemeen. Hierbij wordt ook het functioneren
van de uitvoerende bestuursleden overwogen alsmede de relatie tussen de uitvoerende en de niet-uitvoerende bestuursleden. Eventuele feedback wordt teruggekoppeld naar de uitvoerende bestuursleden.
Coronapandemie
De Corona uitbraak en de daaropvolgende onrust op de financiële markten in het voorjaar van 2020 hebben aanleiding gegeven om de SNPS crisisprocedure in werking
te stellen. Het multidisciplinaire Crisis Management Team heeft wekelijks overleg gevoerd om de mogelijke gevolgen van de coronapandemie
op basis van verschillende scenario’s
te overwegen en de economische situatie te vergelijken met de
scenario’s in de meest recente ALM- studie. Als gevolg van een relatieve normalisatie van marktomstandigheden is de crisisprocedure in mei 2020 beëindigd en heeft er een evaluatie van het functioneren van het crisisplan plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat de crisisprocedures van het fonds en externe dienstverleners goed op elkaar zijn afgestemd en aan de verwachtingen voldoen, ook is de informatievoorziening naar het bestuur, Verantwoordingsorgaan, externe toezichthouders en deelnemers als zeer positief ervaren. Enkele leerpunten zijn verwerkt middels een herziening van de crisisprocedure. De verdere ontwikkelingen rond corona en
Jaarverslag 2020 - SNPS 99
   97   98   99   100   101