Page 98 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 98

98
Jaarverslag 2020 - SNPS
Verslag van het Intern Toezicht door niet-uitvoerende bestuursleden
2020 was een zeer bewogen jaar. Een jaar waarin de coronapandemie zich zeer snel verspreidde en de wereld in zijn greep hield met grote onrust op financiële markten en een sterk krimpende wereldeconomie
als gevolg. Dit verslag en oordeel is opgesteld tegen deze achtergrond
van uitzonderlijke uitdagingen voor het fonds die, naast lopende ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het Pensioenakkoord, bijzondere aandacht verdienen van
het bestuur. In dit verslag van het intern toezicht wordt ingegaan op deze ontwikkelingen en verantwoording afgelegd over een aantal van deze strategische thema’s.
Governance en Intern Toezicht
SNPS kent het omgekeerd gemengd bestuursmodel waarin het bestuur bestaat uit twee uitvoerende en vijf niet-uitvoerende bestuursleden. De niet-uitvoerende bestuurders zijn belast met het (permanente) intern toezicht op beleid, uitvoering en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Hierover wordt verantwoording afgelegd aan het Verantwoordingsorgaan.
De rol en taakvervulling van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden is nader uitgewerkt in een protocol waarin ook de beoogde samenwerking en communicatie binnen het bestuur is beschreven. Hierbij wordt gestreefd naar een werkwijze waarbij de kerntaken van het bestuur als geheel centraal staan (actief besturen, toezicht houden/in- control zijn, verantwoording afleggen), maar waarbij de beide geledingen (uitvoerend en niet-uitvoerend) zich ook bewust zijn van de verschillende rollen die zij ten opzichte van elkaar hebben. Taken en verantwoordelijkheden
zijn helder vastgelegd, inclusief een portfolioverdeling (1st port of call) van de niet-uitvoerende bestuurders.
De bestuursagenda‘s zijn gericht op
een optimale invulling van de zorgplicht tegen de achtergrond van de specifieke vereisten van de premieovereenkomst met de beleggingsvrijheid die SNPS uitvoert. Bij alle beleidsvoorstellen
en -beslissingen komen risicomanagement en evenwichtige belangenafweging expliciet aan de orde. De inrichting en uitkomsten van het risicomanagementproces zijn onderdeel

   96   97   98   99   100