Page 95 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 95

Het bestuur van SNPS, maar ook organisaties waaraan SNPS werkzaamheden heeft uitbesteed, zijn verplicht om de
‘Code Pensioenfondsen’ na te leven
the- job) en 10 procent is afkomstig van formele trainingen. De sterke focus op ‘leren door doen en leren van elkaar’ vraagt om een professionele houding en specifieke competenties van de bestuursleden zoals samenwerken, omgevingsbewustzijn en een reflecterend vermogen. Vanuit de
SPN Academy wordt toegezien op
de voortgang van deze afspraken en deelname aan seminars en workshops wordt geregistreerd. Op basis van gesprekken tussen de voorzitter en bestuursleden is per bestuurslid een individueel opleidingsplan gemaakt en voor 2021 vastgelegd.
Naleving ‘Code Pensioenfondsen’
Het bestuur van SNPS, maar
ook organisaties waaraan SNPS werkzaamheden heeft uitbesteed, zijn verplicht om de ‘Code Pensioenfondsen’ na te leven. Doet het bestuur dit
niet dan moet zij uitleggen hoe en waarom hiervan wordt afgeweken.
De gedragscode bevat normen voor een goed pensioenfondsbestuur en
een transparant besturingsmodel. De waarde van de code zit in de dialoog en een afgewogen besluitvorming.
Er is ruimte om af te wijken van de normen, mits dit weloverwogen gebeurt. Bepalend voor de werking van de code
is dan ook hoe pensioenfondsen met de intenties van deze omgaan. Er is een Compliance Officer aangesteld die toezicht houdt op de uitvoering en effectiviteit van deze gedragscode. Elk jaar wordt de naleving van de gedragscode over het afgelopen
en het komende jaar bevestigd. Dit verslagjaar heeft de Compliance Officer geen materiële overtredingen geconstateerd en geen incidenten
aan DNB gemeld. Er is sprake van een ‘compliance-georiënteerde’ organisatie. SNPS heeft alle normen van de Code Pensioenfondsen over het gehele verslagjaar nageleefd.
Vaststelling van het bestuursverslag door het bestuur
Het bestuur van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting heeft het bestuursverslag 2020 vastgesteld.
M.J. ten Brink, voorzitter bestuur B.C. Koch
A.K. Kroeze
B.N. de Mönnink
N. van der Toorn K. Yildirim
M.P. van ‘t Zet
Den Haag, 27 mei 2021
Jaarverslag 2020 - SNPS 95











































































   93   94   95   96   97