Page 92 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 92

92
Jaarverslag 2020 - SNPS
Bestuursmodel
SNPS heeft één bestuur, waarin zowel de uitvoerende als de niet-uitvoerende bestuursleden
zitten. Het niet-uitvoerende deel van het bestuur bestaat uit vijf leden:
een onafhankelijk voorzitter, twee werkgeversvertegenwoordigers en twee werknemersvertegenwoordigers. Het uitvoerend deel van het bestuur bestaat uit twee bestuurders die in dienst zijn van SPN. De samenstelling van het bestuur kunt u vinden in bijlage 3.
Het bestuursmodel wordt ook wel een ‘one-tier board’ genoemd. Dit is het zogenaamde omgekeerd gemengd model.
De niet-uitvoerende bestuursleden
zijn met name verantwoordelijk voor
het bepalen van het (strategische) beleid van SNPS én het houden van intern toezicht op de uitvoering van de bestuurders. Alleen een niet-uitvoerende bestuurder mag de taak van voorzitter van het bestuur vervullen.
De uitvoerende bestuurders houden zich bezig met de dagelijkse (operationele) leiding van het pensioenfonds en de beleidsvoorbereiding.
Veilig pensioen
Een pensioenfonds met een ‘one- tier board’ is verplicht om een auditcommissie te hebben, tenzij de niet-uitvoerende bestuursleden kunnen aantonen dat zij voldoende kennis en ervaring hebben op
het gebied van risicobeheer, beleggingsbeleid, uitbesteding en financiële informatievoorziening.
Bij de bestuursleden van SNPS is
dat zo: het bestuur heeft vrijstelling gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) voor de instelling van een auditcommissie. SNPS hecht daarom veel belang aan extra aandacht voor de beleidsterreinen risicobeheer, beleggingsbeleid, uitbesteding en financiële informatievoorziening.
Het pensioenfonds heeft ook een verantwoordingsorgaan (VO). Het
VO geeft advies en oordeelt aan het eind van elk jaar over het beleid dat door het bestuur is vastgelegd. Daarin kijkt het VO naar de wijze waarop het beleid door het bestuur is uitgevoerd. Dit gebeurt door de eisen te volgen
die zijn gesteld bij of krachtens de Pensioenwet. Het VO kent zes zetels. Twee daarvan worden bezet door vertegenwoordigers van de werkgever, de andere vier door vertegenwoordigers van de werknemers die deelnemen in één of beide pensioenregelingen van SNPS. Aangezien nog geen 10% van
de deelnemers gepensioneerd is, zijn er geen pensioengerechtigden lid van
het VO.
Werkwijze binnen het bestuur
Het bestuur communiceert regelmatig op een open manier met elkaar. Communicatielijnen zijn kort. De werkwijze binnen het bestuur is vastgelegd in het interne
   90   91   92   93   94