Page 71 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 71

 Ook in tijden van crisis is op een goede manier met de uitbestedingspartijen samengewerkt
 Controle op uitbestedingsrelaties
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van SPN, AIM en APS zijn vastgelegd in overeenkomsten met daaraan gerelateerde prestatiecriteria en verantwoordingsrapportages. Het bestuur heeft de directeuren (in hun rol als uitvoerend bestuurders) en een medewerker van SPN algemene tekenbevoegdheid (procuratie) verleend. Daarnaast beschikken APS en AIM over een beperkte procuratie om hun taken voor SNPS te kunnen uitoefenen.
Auditprogramma
Gedurende het jaar monitort het fonds de uitbesteding en stuurt waar nodig bij. Jaarlijks ontvangt het fonds van AIM en APS een onafhankelijke assurance-verklaring, waarmee
zij verantwoording afleggen over
de opzet en de effectiviteit van de interne controlemaatregelen rondom operationele processen in dat jaar. De ontvangen assurance- rapportages worden geanalyseerd en waar nodig opgevolgd. De rapportages over 2020 bieden voldoende waarborgen omtrent de opzet, het bestaan en
de effectieve werking van de interne controlemaatregelen bij AIM en APS. SPN verstrekt ieder jaar een Assurance Letter aan het fonds en valt als entiteit binnen het audit-programma van Shell Internal Audit (SIA). SIA voert periodiek audits uit op de processen en controles bij SPN. De meest recente audit heeft in 2018 bij SPN plaatsgevonden met een ‘good’ audit opinion als resultaat.
Herverzekering
De risico’s van overlijden in actieve dienst en premievrijstelling van pensioenopbouw bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid zijn volledig herverzekerd bij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Dit heeft zowel betrekking op de bruto als op de Netto pensioenregeling van SNPS. Het risico van arbeidsongeschiktheid gedurende actieve dienst is
volledig herverzekerd bij Achmea Schadeverzekeringen N.V. De huidige contracten met deze leveranciers zijn per 31 december 2020 beëindigd. Vanaf 1 januari 2021 zijn nieuwe contracten opgesteld. Vanaf
deze datum zijn de verzekeringen ondergebracht bij elipsLife.
Jaarverslag 2020 - SNPS 71


   69   70   71   72   73