Page 65 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 65

 Als gevolg van de corona- pandemie werd een aantal risico’s werkelijkheid
 Beide hierboven genoemde risico’s worden onder supervisie van het bestuur proactief gemonitord zodat
de impact tijdig bepaald kan worden. Waar mogelijk wordt onder regie van het bestuur deelgenomen aan het besluitvormingsproces. Dit gebeurt door participatie in overlegstructuren en actieve betrokkenheid in en via branche- en maatschappelijke organisaties.
Uitbestedingsrisico
Het uitbestedingsrisico is het risico dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, integriteit en kwaliteit van de
externe dienstverleners onvoldoende gewaarborgd is. In de uitvoering van kernactiviteiten staan continuïteit, vertrouwelijkheid en een goede kwaliteit van dienstverlening voorop. De belangen van deelnemers en overige belanghebbenden mogen geen gevaar lopen door deze uitbestedingen.
Het uitbestedingsrisico wordt verkleind door een solide uitbestedingsbeleid, uitbestedingscontracten en contractmanagement. Periodiek wordt onafhankelijke ‘assurance’ verkregen.
IT-risico
Het IT-risico is het risico dat bedrijfsprocessen, IT-infrastructuur en
informatievoorziening onvoldoende integer, niet continu of onvoldoende beveiligd zijn. Een belangrijk deel van de kritische IT-systemen ligt bij derde partijen, waardoor het IT-risico in belangrijke mate een uitbestedings- risico is.
Integriteitsrisico
Dit is het risico dat de reputatie
van het fonds wordt beïnvloed als gevolg van niet integere, onethische gedragingen van de organisatie, medewerkers, (mede-)beleidsbepalers, leidinggevenden of dienstverleners. SNPS voert een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) uit. Er zijn elf specifieke integriteitsrisico’s met bijbehorende beheersmaatregelen omschreven die operationeel worden getoetst, waaronder de voorwaarden die in het uitbestedingsbeleid zijn geformuleerd.
e) Ontwikkelingen en risico’s als gevolg van corona
Als gevolg van de coronapandemie werd een aantal risico’s werkelijkheid. Het crisisplan is in maart 2020 in werking gesteld om deze risico’s
te beheersen. Uiteindelijk bleken in 2020 geen interventies nodig
Jaarverslag 2020 - SNPS 65


   63   64   65   66   67