Page 64 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 64

64
Jaarverslag 2020 - SNPS
Een belangrijke beheersmaatregel voor het beleggingsrisico is het beleggen volgens een Life Cycle- profiel, waarbij op jongere leeftijd meer risico kan worden genomen en op latere leeftijd meer stabiliteit wordt nagestreefd.
Een adequate beheersing van de Life Cycle-structuur is hierbij van groot belang. Deze beheersing wordt vertaald in de Life Cycle portefeuilles. Ingrijpende aanpassingen van de
Life Cycle portefeuilles worden alleen gedaan op basis van een Asset
Liability Management-studie (ALM). Voorafgaand aan een dergelijke studie stelt het bestuur de risicobereidheid vast. Binnen deze risicobereidheid wordt door het bestuur gestreefd naar een zo hoog mogelijk verwachte pensioenuitkomst, tegen zo laag mogelijke kosten.
Daarnaast wordt het beleggingsrisico indien nodig bijgesteld, want:
• Hoe langer de horizon, des te groter het herstellend vermogen.
• Deelnemers moeten worden beschermd tegen een significant verlies in verwacht inkomen relatief kort voor de pensioenrichtleeftijd.
• Met behulp van het CVP wordt
de deelnemer in staat gesteld
om na pensioendatum door te beleggen. Doorbeleggen na pensioendatum maakt het mogelijk om de pensioenuitkering op termijn gedeeltelijk te kunnen beschermen voor inflatie.
De Life Cycle portefeuilles en de twee administratieve CVP portefeuilles worden gespreid over bijvoorbeeld
meerdere beleggingscategorieën, landen, sectoren en bedrijven om het marktrisico te verminderen.
Een aantal van de financiële risico’s worden nader omschreven in de toelichting bij de jaarrekening op pagina 160.
d) Belangrijkste niet- financiële risico’s
Omgevingsrisico
Het omgevingsrisico laat zich het
beste definiëren als ontwikkelingen in de omgeving die conflicteren met de belangen van of verstrekkende gevolgen hebben voor het pensioenfonds. Hierbij kan onder andere gedacht worden
aan de invloed van ontwikkelingen in
de financiële positie van de werkgever (leidend tot meesleepgevaar),
het ontbreken van evenwichtige belangenbehartiging als gevolg van dominantie van de werkgever of dominantie van de door de werkgever benoemde bestuurders en de invloed van de werkgever op het beleid van het pensioenfonds.
Regulatory change risico
Het risico op wijzigingen in wet- en regelgeving (‘regulatory change
risico’) gaat om de mogelijk nadelige gevolgen voor het fonds van steeds meer, sneller en elkaar overlappende
en veranderende wet -en regelgeving. Dit kan leiden tot andere waarderingen, andere en/of meer compliance verplichtingen en zelfs een direct gevolg hebben voor de toekomst van het fonds. Denk bijvoorbeeld aan de (concept) wetgeving rond het Pensioenakkoord.

   62   63   64   65   66