Page 62 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 62

 Tenminste elke drie jaar vindt er een eigenrisico- beoordeling (ERB) plaats
 62
Jaarverslag 2020 - SNPS
Sleutelfunctiehouder risicobeheer
Een ter zake kundig en ervaren Shell- collega (niet zijnde een lid van het bestuur of het verantwoordingsorgaan van SNPS en ook niet betrokken
bij de dagelijkse werkzaamheden van het fonds) is door SNPS tot ’sleutelfunctiehouder risicobeheer’ benoemd. De Finance Manager van SPN is vervuller van de sleutelfunctie risicobeheer en ondersteunt
de sleutelfunctiehouder in de uitvoering van de tweedelijnstaken. Het bestuur is onderdeel van het risicobeheersingsproces en stelt de uitkomsten in termen van inhoudelijke wijzigingen en risicoclassificatie en -acceptatie vast.
Tenminste elke drie jaar vindt
er een eigenrisicobeoordeling
(ERB) plaats waarbij het totale risicomanagementsysteem in opzet
en werking wordt geëvalueerd en waarvan verslag wordt gedaan aan het bestuur en De Nederlandsche Bank (DNB). Deze is in 2020 voor het eerst uitgevoerd en gerapporteerd aan DNB.
Internal Audit
De ‘third line of defense’ wordt gevormd door de Internal Audit functie voor de periodieke interne audits bij SPN. Sinds 2020 is er ook een sleutelfunctiehouder internal audit door het bestuur benoemd die erop toeziet dat het proces van
audit en assurance goed wordt gemanaged en hierover rapporteert aan het bestuur. Ook dit is een ervaren Shell collega die geen lid is van het bestuur of verantwoordingsorgaan, en ook niet betrokken is bij de dagelijkse werkzaamheden van SNPS.
Het SNPS Controle Raamwerk
bouwt mede op de controles van
de uitvoeringsorganisaties: Shell Pensioenbureau Nederland, Achmea Pensioenservices en Achmea Investment Management. Elk van deze organisaties heeft eigen ‘three lines of defense’ ingericht om de risico’s voor de eigen organisatie te kunnen beheersen.
In het schema op de volgende pagina wordt het risicomanagementproces van SNPS op hoofdlijnen weergegeven.
Het proces biedt een beheersingskader dat passend is bij het profiel van
SNPS en de risico’s die het fonds loopt. Ieder jaar evalueert het bestuur het controleraamwerk. In 2020 zijn meerdere verbeteringen doorgevoerd om het risicomanagement verder aan te scherpen en aan te passen aan
de veranderende omstandigheden. Onder meer heeft een update plaatsgevonden van de controls rond communicatierisico’s en controls ten aanzien van de implementatie van de eigenrisicobeoordeling (ERB).


   60   61   62   63   64