Page 61 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 61

 Risicobereidheid
De risicobereidheid (risk appetite) is de hoeveelheid risico die SNPS bereid is te nemen bij het realiseren van haar missie en visie. De wijze waarop met het risico wordt omgegaan moet in lijn zijn met de mate van de risicobereidheid. Bijvoorbeeld, als de risicobereidheid laag is, dan mag de gekozen invulling niet te veel restrisico’s met zich meebrengen waardoor ze boven de bereidheid uitstijgt.
Risicocategorie Omschrijving Toelichting
 Financiële risico's
 Risico's die het fonds loopt ten aanzien van haar bezittingen en verplichtingen (en daarmee de deelnemer)
 Financiële risico's worden afgewogen tegen het verwachte rendement. Bepaalde risico's worden bewust genomen om optimaal verwacht rendement te kunnen genereren, waar andere risico's juist worden gemitigeerd als dit rendement niet wordt verwacht. Mede door spreiding van investeringen en een bewuste afweging tussen het wel of juist
niet afdekken van bepaalde posities wordt beoogd een optimaal resultaat te genereren. De risicobereidheid ten aanzien van financiële risico's is gemiddeld tot hoog *1.
 Niet-financiële risico's
  Risico's die het fonds loopt op het vlak van haar operationele en bestuurlijke activiteiten
  Niet financiële risico's zijn gerelateerd aan operationele en bestuurlijke activiteiten binnen het fonds en bij de uitbestedingspartners. In de uitvoering wordt getracht de risico's zoveel mogelijk te mitigeren tegen aanvaardbare kosten. De risicobereidheid ten aanzien van niet-financiële risico's is laag tot gemiddeld *1.
 Integriteitsrisico's
Risico's die afbreuk doen aan geschreven en ongeschreven regels van integere bedrijfsvoering
Het fonds accepteert geen risico's met betrekking tot het bewust of onbewust bijdragen aan een niet-integere bedrijfshuishouding. Het fonds en haar uitbestedingspartners dienen te voldoen
aan wet- en regelgeving maar ook aan ongeschreven regels t.a.v. de integere bedrijfsvoering. Deze kunnen door de tijd veranderen en ontwikkelingen worden nauwlettend gemonitord. De risicobereidheid ten aanzien van integriteitsrisico's is laag *1. Het fonds beoogd deze risico's zo veel als mogelijk te mitigeren
 *1
Laag:
Gemiddeld: Hoog:
Het fonds accepteert een gering of zeer beperkt risico of mitigeert het bestaande risico tot dat niveau.
Het fonds kiest ervoor om (beperkt) risico te lopen ook na mitigerende maatregelen. Het fonds accepteert een groot deel van het risico hetgeen gevolgen kan hebben, maar beheerst de mogelijkheid van een negatieve uitkomst.
Jaarverslag 2020 - SNPS 61   59   60   61   62   63