Page 42 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 42

 De EU-regels moeten investeerders helpen om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen in de klimaattransitie
 42
Jaarverslag 2020 - SNPS
De SFDR maakt deel uit van het Action Plan for Financing Sustainable Growth van de
Europese Commissie. In dit actieplan worden - naast de SFDR - onder andere regels voorgesteld over duurzame classificaties (taxonomieën) en duurzame benchmarks van beleggingen. Sustainable finance is het antwoord
van de EU om verplichtingen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord
van Parijs te vertalen in regels voor de financiële markten. De EU-regels moeten investeerders helpen om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen in
de klimaattransitie, en zo een gelijk speelveld creëren. Als gevolg van de SFDR zal SNPS haar deelnemers op een transparante manier informeren over
de wijze waarop het fonds duurzaam belegt en op welke wijze negatieve duurzaamheidseffecten worden meegewogen in beleggingsbeslissingen.
De Taxonomieverordening
Een ander gevolg van het Action Plan for Financing Sustainable Growth is de introductie van een geharmoniseerd classificatiesysteem (‘taxonomie’)
om te bepalen wat als duurzame economische activiteit mag worden aangemerkt. Binnen de EU treedt deze verordening vanaf 1 januari 2022 in
werking. Wat het concreet betekent?
Er worden stappen gezet om van duurzaam investeren de norm te maken. De regels beogen meer transparantie over de duurzaamheid van investeringen door met eenduidige definities en
regels te komen. SNPS moet voortaan laten zien hoeveel procent van de beleggingen volgens deze classificatie, daadwerkelijk duurzaam is. Hiermee wordt tegengegaan
dat organisaties zich duurzamer
of ‘groener’ voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. In het verlengde daarvan worden beleggers, die willen investeren in activiteiten met een positieve impact op het milieu, hierover geïnformeerd.
Nieuwe Nederlandse wetgeving
Als uitvloeisel van het in 2020 gesloten Pensioenakkoord zullen een aantal onderdelen in de pensioenwetgeving naar verwachting al eerder wijzigen, waaronder de mogelijkheid voor
de deelnemer tot het opnemen van een deel van het pensioen in een keer: het “Bedrag ineens”. Hierdoor wordt meer maatwerk mogelijk in het arbeidsvoorwaardelijk pensioen. Zo krijgen deelnemers van SNPS de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden op de pensioendatum   40   41   42   43   44