Page 25 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 25

Hoe bepaal je als deelnemer je beleggingsprofiel?
“Je kiest een profiel passend bij je
eigen situatie, pensioendoelstelling en risicovoorkeur. Met een keuzehulp op het persoonlijke pensioenportaal wordt de deelnemer hierin begeleid. Door inzicht te bieden in risico’s en de mogelijke opbrengsten van de Life Cycles. En we blijven benadrukken: een deelnemer aan de SNPS-regeling heeft géén zekerheid over de hoogte van de uiteindelijke uitkering op de pensioendatum.”
Als je bent gepensioneerd kun je dan door blijven beleggen?
“Zeker. Met het Collectief Variabel Pensioen (CVP) kiezen deelnemers
en gewezen deelnemers (mensen die deel hebben genomen aan de SNPS- regeling, maar er nu geen pensioen meer opbouwen, red.) vanaf 58 jaar ervoor om het opgebouwde pensioenkapitaal deels collectief te beleggen. En
richting pensionering geleidelijk om
te zetten in een aanspraak op een variabele uitkering. Doorbeleggen
na de pensioendatum kan de pensioenuitkering op termijn gedeeltelijk beschermen tegen inflatie. SNPS stelt
de beleggingsportefeuille binnen CVP met grote zorgvuldigheid vast, waarbij de doelstelling van CVP en de risico’s in balans moeten zijn. Ook binnen CVP, net als bij Life Cycle - beleggen, liggen alle risico’s - beleggen, rente en langer leven - bij de deelnemers en gepensioneerden.”
Op 15 maart 2020 kondigde premier Rutte de intelligente lockdown
af. Wanneer werd het voor SNPS duidelijk dat de uitbraak van corona bittere ernst was?
“Op vrijdag 28 februari waren de beurzen al heftig in beweging. Even daarna is afgesproken om zeer kort op de bal te spelen en wekelijks – en dat werd al gauw twee keer per week – de ontwikkelingen op de markten te volgen conform ons crisismanagement protocol.”
Hebben jullie grote ingrepen moeten doen?
“Allerminst. Onze Life Cycle profielen zijn een aantal jaren geleden met grote zorg vastgesteld. De Life Cycles zijn zodanig ingericht dat deelnemers ruim vóór de pensioenleeftijd beleggen in meer risicovolle beleggingscategorieën (de Rendementsportefeuille) en richting de pensioengerechtigde leeftijd meer beleggen in risicomijdende beleggingen.
Het idee achter de Life Cycles is
dat jonge deelnemers in staat zijn marktschokken op te vangen, doordat deze nog een lange beleggingshorizon voor de boeg hebben; hier zijn de beleggingen dan ook op afgestemd. Oudere deelnemers, die niet in staat zijn grote schokken in toekomstige jaren op te vangen of te compenseren, beleggen daarom terughoudender, via het Life Cycle-systeem.
Daarnaast zijn de beleggingen met veel zorgvuldigheid samengesteld met als doel een goede gespreide portefeuille te hebben.”
Dus?
“In de crisissituatie hebben we vooral
de financiële markten nauwlettend gemonitord en in kaart gebracht welke maatregelen we eventueel zouden kunnen nemen, mocht dat noodzakelijk zijn.
Jaarverslag 2020 - SNPS 25

   23   24   25   26   27