Page 190 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 190

BIJLAGE 2: Bestuur, medezeggenschap, uitvoering en toezicht
De informatie die hierna over bestuur, uitvoering, verantwoording en toezicht wordt gegeven heeft betrekking op het verslagjaar 2020.
Shell Nederland Pensioenfonds Stichting
In Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS, het Pensioenfonds)
is in 2013 een pensioenregeling ondergebracht van maatschappijen van de Royal Dutch Shell Groep die tot het Pensioenfonds zijn toegetreden. Sinds
1 januari 2015 is sprake van uitvoering van twee pensioenregelingen door SNPS; een pensioenregeling voor de opbouw van bruto pensioenaanspraken tot een fiscale inkomensgrens van € 95.219 (niveau 2020) en een pensioenregeling voor de opbouw van netto pensioenaanspraken boven de fiscale inkomensgrens. Deze netto pensioenregeling wordt uitgevoerd voor zowel deelnemers die bruto pensioen opbouwen in SNPS als deelnemer die bruto pensioen opbouwen bij het andere Shell pensioenfonds in Nederland, Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF).
SNPS wordt bestuurd door een Bestuur in de vorm van een one tier board met niet-uitvoerende bestuurders (interne toezichthouders) en uitvoerende bestuurders. Dit model wordt in de Pensioenwet het omgekeerd gemengd model genoemd. Daarnaast is er
een Verantwoordingsorgaan waarin de werkgever en deelnemers zijn vertegenwoordigd.
Bestuur
Het Bestuur bestaat uit zeven leden: • Een onafhankelijk Voorzitter die
geen vertegenwoordiger is van de
belanghebbenden bij SNPS;
• twee werkgeversvertegenwoordigers
(leden A);
• twee werknemersvertegenwoordigers
(leden B)
• twee uitvoerende bestuursleden
(leden D)
Bestuurders C als vertegenwoordigers van pensioengerechtigden worden benoemd zodra het aantal pensioengerechtigden tien procent
of meer bedraagt van de som
van het aantal deelnemers en pensioengerechtigden in SNPS gezamenlijk. Op dit moment is dit
nog niet het geval. Benoeming
van Bestuurders C zal te zijner tijd plaatsvinden door het Bestuur op voordracht van de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden (leden C) in het Verantwoordingsorgaan.
De onafhankelijk Voorzitter wordt benoemd door Bestuurders A en
B (en C) op voordracht van de Bestuurders D. De Bestuurders A worden benoemd door het Bestuur
op voordracht van Shell Nederland. De Bestuurders B worden benoemd door het Bestuur op voordracht van de centrale ondernemingsraad van Shell in Nederland. Bestuurders D worden bij meerderheidsbesluit benoemd
door de bestuurders A en B (en C),
na overleg met Shell Nederland. Bij het vervullen van hun taak dienen de leden van het Bestuur ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden van het Pensioenfonds zich door het Bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.
190 Jaarverslag 2020 - SNPS


   188   189   190   191   192