Page 182 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 182

 Onze controleaanpak
 Bij de controle van de technische voorzieningen hebben wij gebruikgemaakt van de werkzaamheden van de certificerend actuaris
van het pensioenfonds. De certificerend actuaris onderzoekt onder meer de toereikendheid van de technische voorzieningen en de naleving van een aantal specifieke wettelijke bepalingen. De certificerend actuaris
heeft daarbij gebruikgemaakt van de door ons in het kader van de jaarrekeningcontrole onderzochte basisgegevens. Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel over de jaarrekening als geheel hebben wij met de certificerend actuaris de planning, werkzaamheden, verwachtingen en uitkomsten afgestemd voor de controle van boekjaar 2020. Hierbij hebben wij specifiek aandacht gevraagd voor de toets
van de ervaringssterfte op basis van de toegepaste prognosetafels en de effecten van de wijzigingen hierin, alsmede de toepassing van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur en de toereikendheid van de voorziening toekomstige uitvoeringskosten.
Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen geëvalueerd en controlewerkzaamheden uitgevoerd op de waardering van de technische voorzieningen per 31 december 2020.
Daartoe hebben wij ons een beeld gevormd van de redelijkheid van
de aannames en schattingen van het bestuur met betrekking tot de gekozen actuariële grondslagen en de aanwezigheid van een consistente gedragslijn alsmede de uitkomsten van het meest recente actuariële grondslagenonderzoek en de gehanteerde waarderingsgrondslagen besproken met de certificerend actuaris. Bij de uitvoering van deze werkzaamheden hebben wij een eigen actuariële specialist betrokken en specifiek de uitkomsten van de door de het pensioenfonds uitgevoerde analyses op de ervaringssterfte en de toekomstige uitvoeringskosten beoordeeld.
Tevens hebben wij de toelichtingen ten aanzien van de technische voorzieningen geëvalueerd
 Belangrijke observaties
 Wij hebben geen materiële afwijkingen geconstateerd ten aanzien van de waardering per 31 december 2020 of de toelichtingen van de technische voorzieningen.
  182 Jaarverslag 2020 - SNPS   180   181   182   183   184