Page 181 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 181

 Waardering van en toelichting ten aanzien van de technische voorzieningen
 Risico
  De technische voorzieningen betreffen een significante post in de balans van het pensioenfonds. Deze bestaan uit de IBNR-voorziening, de nabestaandenvoorzieningen (levenslang en tijdelijk partnerpensioen
en wezenpensioen), de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid voorziening en de voorziening toekomstige uitvoeringskosten. De technische voorzieningen dienen krachtens de Pensioenwet te
worden gewaardeerd op marktwaarde. De waardering van de nabestaandenvoorzieningen is gevoelig voor de gehanteerde (actuariële) veronderstellingen en schattingselementen. Hier ligt een aantal belangrijke conventies aan ten grondslag namelijk dat voor de waardering uitgegaan wordt van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur alsmede
de meest recente informatie (tafels) omtrent de levensverwachting, zoals gepubliceerd door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG). In aanvulling op de tafels wordt gecorrigeerd voor de ingeschatte ervaringssterfte bij het pensioenfonds (vermenigvuldigingsfactoren voor sterftekansen). Deze veronderstellingen hebben bijzondere aandacht gehad in onze controle.
Het pensioenfonds heeft de waarderingsgrondslagen voor de technische voorzieningen beschreven in de paragraaf ‘Specifieke grondslagen’ en een nadere toelichting opgenomen in paragraaf ‘Schattingswijzigingen’ en in toelichting ‘6. Technische voorzieningen’ en ‘8.
Voorziening toekomstige uitvoeringskosten’. Uit deze toelichtingen blijkt dat (schattings)wijziging heeft plaatsgevonden door overgang naar nieuwe Prognosetafel AG2020. Volgens deze toelichtingen zijn de technische voorzieningen hierdoor € 321 duizend lager uitgekomen.
Voorts is onder het verzekeringstechnisch risico in de toelichting op risicobeheerparagraaf van de jaarrekening de impact van de ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 toegelicht.
Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking genomen risico is dat de technische voorzieningen niet toereikend gewaardeerd en toegelicht zijn.
 Jaarverslag 2020 - SNPS 181
   179   180   181   182   183