Page 180 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 180

 Onze controleaanpak
 Bij de controle van de beleggingen hebben wij gebruik gemaakt
van de werkzaamheden van een andere accountant. Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de beleggingen, rekening houdend met omvang en risicoprofiel van de beleggingen, en deze vastgelegd in instructies. Daarnaast hebben wij een kwaliteitsreview uitgevoerd met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden en de uitkomsten daarvan. Door deze werkzaamheden, gecombineerd met de hierna beschreven werkzaamheden, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de beleggingen verkregen om een oordeel te geven over de jaarrekening.
Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen geëvalueerd en controlewerkzaamheden uitgevoerd op de waardering van de beleggingen per 31 december 2020.
• De waardering van belangen in (beurs)genoteerde beleggingsfondsen,
waarvoor wij hebben vastgesteld dat er een actieve markt
bestaat, hebben wij zelfstandig afgestemd met de prijsbron. Voor beleggingsfondsen is sprake van een actieve markt als de intrinsieke waarde dagelijks wordt gepubliceerd en deze intrinsieke waarde de basis is voor dagelijkse toe- en uittreding door (institutionele) beleggers.
• Voor de positie in het niet-beursgenoteerd beleggingsfonds hebben wij de aansluiting vastgesteld met de gecontroleerde jaarrekening 2020. Wij hebben vastgesteld of de gekozen waarderingsgrondslagen en de belangrijkste uitgangspunten daarbij aansluiten op de grondslagen van het pensioenfonds.
Tevens hebben wij de toelichtingen met betrekking tot de beleggingen geëvalueerd.
 Belangrijke observaties
 Wij hebben geen materiële afwijkingen geconstateerd ten aanzien van de waardering van beleggingen per 31 december 2020 en de gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
  180 Jaarverslag 2020 - SNPS   178   179   180   181   182