Page 179 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 179

met het kernpunt waardering van en toelichting ten aanzien van de technische voorzieningen. Wij hebben in vergelijking met voorgaand jaar geen andere wijzigingen in de kernpunten van onze controle aangebracht.
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet
als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.
 Waardering en toelichting van beleggingen voor risico deelnemers
 Risico
  De beleggingen voor risico deelnemers (verder: de beleggingen)
zijn een significante post op de balans van het pensioenfonds. Alle beleggingen dienen krachtens de Pensioenwet te worden gewaardeerd op marktwaarde. Voor een groot deel van de beleggingen is deze marktwaarde te verifiëren aan transacties die tot stand zijn gekomen op de financiële markten (genoteerde marktprijzen). Er zijn ook beleggingen die worden gewaardeerd op basis van een andere geschikte methode, waaronder de intrinsieke waarde per participatie voor posities in niet- (beurs)genoteerde beleggingsfondsen.
De posities in niet-(beurs)genoteerde beleggingsfondsen kennen inherent een waarderingsonzekerheid doordat de waarde wordt ontleend aan de meest recente, niet-gecontroleerde rapportages van de fondsmanagers. Voor de posities in beleggingen met genoteerde marktprijzen schatten wij het risico op een materiële fout lager in, mede omdat de beleggingen bestaan uit effecten en deelnemingsrechten waarvoor een genoteerde prijs op een actieve markt beschikbaar tot stand komt en derhalve de schattingsonzekerheid beperkt is.
Het pensioenfonds heeft de waarderingsgrondslagen voor de beleggingen beschreven in paragraaf ‘Specifieke grondslagen’ en een nadere toelichting opgenomen in toelichting ‘1. Beleggingen voor risico deelnemers’. Uit deze toelichting blijkt dat per 31 december 2020 voor € 8,9 miljoen is belegd in een niet-beursgenoteerd beleggingsfonds dat belegt in vastrentende waarden.
Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking genomen risico is dat de beleggingen niet juist gewaardeerd zijn en dat de toelichting niet voldoet aan de relevante verslaggevingsvereisten.
 Jaarverslag 2020 - SNPS 179
   177   178   179   180   181