Page 178 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 178

accountantsorganisaties (Wta),
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants
bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Materialiteit
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
 Materialiteit
 € 3 miljoen
 Toegepaste benchmark
 1,0% van de voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers per 31 december 2020 (afgerond).
 Nadere toelichting
Wij hebben voor deze grondslag gekozen omdat dit het
vermogen betreft dat beschikbaar is voor (het inkopen van) pensioenaanspraken voor de individuele deelnemers. De voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers is een directe afgeleide van de beleggingen voor risico deelnemers van de betreffende regelingen. De wijze waarop wij de materialiteit hebben bepaald, is niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand boekjaar.
 Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.
Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven € 150 duizend rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.
De kernpunten van onze controle In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest
belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten
van onze controle hebben wij met het bestuur gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.
Het kernpunt ‘Waardering van
en toelichting ten aanzien van
de voorziening toekomstige uitvoeringskosten’ van onze controle in voorgaand boekjaar beschouwen wij niet langer als een separaat kernpunt van deze controle. Wij hebben het kernpunt inzake de waardering
van en toelichting ten aanzien van de voorziening toekomstige uitvoeringskosten gecombineerd
178 Jaarverslag 2020 - SNPS
   176   177   178   179   180