Page 177 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 177

van het pensioenfonds in aanmerking genomen. Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen onjuistheden van materieel belang bevatten.
De beschreven werkzaamheden
en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor mijn oordeel.
Oordeel
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel bezien, toereikend vastgesteld. Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum hoger dan het wettelijk vereist eigen vermogen.
Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet.
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is hoger dan de dekkingsgraad bij het vereist eigen vermogen.
Mijn oordeel over de vermogenspositie van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting is gebaseerd op de tot en met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn mening voldoende, omdat het aanwezig eigen vermogen hoger is dan het vereist eigen vermogen.
drs. H.C.J. Veerman AAG RBA
verbonden aan Triple A – Risk Finance Certification B.V
Amsterdam, 27 mei 2021
2) Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het bestuur van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting te Den Haag gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2020; • de staat van baten en lasten over
2020;
• de toelichting met een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.
Wij zijn onafhankelijk van Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (hierna: het pensioenfonds)
zoals vereist in de Wet toezicht
Jaarverslag 2020 - SNPS 177
   175   176   177   178   179