Page 169 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 169

beheersmaatregelen gerapporteerd aan, en besproken in, het Bestuur van het pensioenfonds, als onderdeel van de reguliere risico rapportage over alle geïdentificeerde risico’s. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op een aantal van deze financiële risico’s.
Liquiditeitsrisico
Het liquiditeitsrisico is het risico dat SNPS op enig moment onvoldoende liquide middelen heeft om aan de lopende verplichtingen te voldoen. In de uitvoeringsovereenkomst tussen SNPS en Shell Nederland is vastgelegd dat Shell Nederland voorziet in de korte termijn liquiditeitsbehoefte van het pensioenfonds.
Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van financiële verliezen als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het pensioenfonds (potentiële) vorderingen heeft. Dit risico wordt beperkt door alleen transacties aan
te gaan met te goeder naam en
faam bekend staande partijen. De belangrijkste partijen hierbij zijn de herverzekeraars. De kredietwaardigheid van de belangrijkste tegenpartijen wordt continue door SNPS gemonitord.
Ook Shell Nederland is een belangrijke tegenpartij van het pensioenfonds.
De werkgever stort iedere maand
voor alle deelnemers in SNPS de benodigde premie, waardoor SNPS het debiteurenrisico sterk heeft beperkt.
Verzekeringstechnisch
risico (Overlijden en arbeidsongeschiktheidsrisico) De risico’s van overlijden in actieve dienst en premievrijstelling van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid, voor de
bruto en netto pensioenregeling, zijn volledig herverzekerd bij Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Het risico van arbeidsongeschiktheid gedurende actieve dienst, alleen
voor de bruto pensioenregeling, is volledig herverzekerd bij Achmea Schadeverzekeringen N.V.
De technische voorzieningen en
het herverzekeringsdeel technische voorzieningen zijn niet materieel gewijzigd als gevolg van sterftecijfers gerelateerd aan corona. Wel heeft de rentedaling geleid tot een stijging van de technische voorzieningen en het herverzekeringsdeel technische voorzieningen.
iii) Niet-financiële risico’s van toepassing op het pensioenfonds
Het pensioenfonds onderkent een aantal niet-financiële risico’s en deze worden gemonitord door het Bestuur dat daarbij wordt ondersteund door
het bestuursbureau. Periodiek worden de niet-financiële risico’s en daarvoor getroffen beheersmaatregelen gerapporteerd aan, en besproken in, het Bestuur, als onderdeel van de reguliere risicorapportage over geïdentificeerde risico’s. Onderstaand wordt een toelichting gegeven bij een aantal van deze niet-financiële risico’s.
Zorgplichtrisico
SNPS draagt er zorg voor dat de beleggingen voldoen aan het bepaalde bij of krachtens de Pensioenwet, in het bijzonder aan de “prudent person” regel en aan de eisen van zorgplicht. Daarnaast monitort het Bestuur, ondersteund door het bestuursbureau, nauwgezet de communicatieprocessen en middelen richting de deelnemers. Ook worden deelnemers op jaarlijkse basis
Jaarverslag 2020 - SNPS 169

   167   168   169   170   171