Page 163 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 163

Uit de tabel op de vorige pagina blijkt dat de vastrentende waarden binnen de vastrentende Life Cycle portefeuilles in sterke mate worden beïnvloed door een stijging of daling van de rente met 1%-punt.
Op het niveau van de Life Cycle portefeuilles wordt geen gebruik gemaakt van rentederivaten (bv. renteswaps of swaptions). In
de onderliggende institutionele beleggingsfondsen waarin wordt belegd, kan wel gebruik worden gemaakt van rentederivaten.
Marktrisico
Het marktrisico is voor rekening
van de deelnemers en niet voor
het pensioenfonds. Het marktrisico
is het risico dat de waarde van beleggingsfondsen waarin door SNPS wordt belegd daalt onder invloed
van (valuta)koersontwikkelingen en rentestanden.
Tenminste één keer in de drie jaar wordt een ALM-studie uitgevoerd waarbij
de Life Cycle portefeuilles en profielen worden getoetst en extern advies wordt ingewonnen. In deze ALM-studie wordt ook gekeken naar de gewenste mate van diversificatie van de onderliggende beleggingsinstellingen. Indien nodig wordt de inhoud van de Life Cycle portefeuilles en profielen aangepast.
De uitkomst van de ALM-studie is de Strategische Asset Allocatie (SAA) en de Beleggingsnota, waarin de gewenste mate van diversificatie, managerselectie en de implementatie- en rebalancing- regels zijn vastgesteld. Alle afwijkingen ten opzichte van deze normen dienen
te worden goedgekeurd door SNPS. Monitoring vindt plaats door middel van periodieke rapportages die
worden ontvangen van de fiduciair vermogensbeheerder.
  Jaarverslag 2020 - SNPS 163
   161   162   163   164   165