Page 162 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 162

Voor deelnemers in het IDC die niet deelnemen aan het CVP is het zo dat naarmate een deelnemer ouder wordt, de gevoeligheid van de beleggingen voor een stijging of daling van de rente toe neemt. Uitgaande van een deelnemer ouder dan 50, wordt, naarmate de deelnemer ouder wordt, minder belegd in aandelen. Omdat de inkoop van
de pensioenuitkering ook gevoelig is
voor dezelfde renteontwikkeling leidt
dit tot minder grote schommelingen
in het verwachte inkomen voor later.
De duratie is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van vastrentende waarden en wordt met name bepaald door vier factoren: de looptijd, aflossing, couponbetaling en renteniveaus. Er wordt gestreefd naar een rentegevoeligheid (duratie) van de vastrentende Life
Cycle portefeuilles van 11 jaar (met een bandbreedte van 9 tot 13,5 jaar). Door
Categorie
Vastrentende waarden IDC (LCP Rente, Match I en Rendement)
Vastrentende waarden IDC (LCP Rente, Match I en Rendement )
Vastrentende waarden CVPBruto Vastrentende waarden CVPBruto Vastrentende waarden CVPNetto Vastrentende waarden CVPNetto
ontwikkelingen op de financiƫle markten kan de actuele duratie afwijken van de streefduratie.
Per 31 december 2020 bedroeg de duratie van Life Cycle portefeuille Rente afgerond 5,3 jaar (2019: 5,1 jaar), duratie van Life Cycle portefeuille Match I per die datum afgerond 20,1 jaar (2019: 19,1 jaar) en duratie van Life Cycle portefeuille Rendement per die datum afgerond 1,1 jaar (2019: 0,0 jaar).
Per 31 december 2020 bedroeg de duratie van CVP Bruto 9,8 jaar (2019: 9,1 jaar) en duratie van CVP Netto 9,9 jaar (2019: 9,1 jaar).
In onderstaande tabel is een gevoeligheidsanalyse opgenomen (naar de stand ultimo boekjaar), waarin de gevolgen van een stijging of daling van de rente met 1% is weergegeven:
Variabiliteit
rente stijgt 1 %-punt
rente daalt 1 %-punt
rente stijgt 1 %-punt
rente daalt 1 %-punt
rente stijgt 1 %-punt
rente daalt 1 %-punt
Effect op beleggingen risico deelnemers alleen
  2020
2019
-2.300 (-0,99%)
2.300 (0,99%)
-319 (-9,06%)
319 (9,06%)
-618 (-9,10%)
618 (9,10%)
   -1.458 (-0,51%)
 1.458 (0,51%)
 -474 (-9,82%)
 474 (9,82%)
 -1.184 (-9,89%)
 1.184 (9,89%)
                 162 Jaarverslag 2020 - SNPS

   160   161   162   163   164