Page 160 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 160

Belastingen
De activiteiten van het pensioenfonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennootschapsbelasting.
Voor de omzetbelasting is een fiscale eenheid gevormd. Deze bestaat
uit Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF), SNPS, SPN en Shell Asset Management Company (SAMCo). Binnen een dergelijke fiscale eenheid zijn de entiteiten over en weer hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars belastingschulden.
Met betrekking tot de omzetbelasting is SNPS te kwalificeren als een gemeenschappelijk beleggingsfonds conform artikel 11 lid 1, onderdeel I, sub 3 van de Wet op de omzetbelasting 1968, met uitzondering van de Collectief Variabel Pensioen (‘CVP’) regeling. Daardoor kan het vermogen van SNPS niet volledig als collectief vermogen worden aangemerkt en
kan de btw-vrijstelling niet worden toegepast op de kosten inzake CVP. De btw-vrijstelling is van toepassing op de pensioenuitvoeringskosten van Achmea Investment Management N.V. en Achmea Pensioenservices N.V. In de jaarrekening is nog geen rekening gehouden met de verschuldigde BTW over de kosten van CVP, deze is niet materieel voor de jaarrekening.
Bestemming saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten
over 2020 ad € 1.523 duizend is toegevoegd aan de algemene reserve.
Risicobeheer
Het Bestuur van SNPS is verantwoordelijk voor de beheersing van de risico’s. Hiertoe heeft het Bestuur een
Control Framework ingericht, met als uitgangspunt om een beheersingskader te hebben dat passend is bij het profiel van SNPS en dat de risico’s die SNPS loopt reflecteert. Het raamwerk helpt het Bestuur om vanuit de lange termijn doelstellingen van het pensioenfonds en met inachtneming van de interne en externe omgeving, risico’s structureel
in kaart te brengen en daarop een beheersingskader in te richten, zodat doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. In het bestuursverslag is een schematisch overzicht weergegeven van het risico framework, met daarin de hoofdrisico’s opgenomen. In onderstaande paragrafen worden
de hoofdrisico’s kort beschreven, opgedeeld naar risico’s van toepassing op de deelnemers en risico’s van toepassing op het pensioenfonds.
i) Financiële risico’s van toepassing op de deelnemers
De premies worden binnen SNPS individueel voor rekening en risico van de (gewezen) deelnemer respectievelijk de pensioengerechtigde belegd. Als gevolg van de kenmerken van de zuivere beschikbare premieregelingen en het feit dat het pensioenfonds geen ingegane pensioenen voor risico van het pensioenfonds kent, liggen zowel het beleggingsrisico, het renterisico en het langlevenrisico gedurende de gehele duur van deelneming en pensionering (in geval van deelname aan het
CVP) bij de (gewezen) deelnemer respectievelijk de pensioengerechtigde. Risico’s voortvloeiende uit de risicoverzekeringen in verband met overlijden en arbeidsongeschiktheid
tot de pensioendatum zijn volledig herverzekerd.
160 Jaarverslag 2020 - SNPS
   158   159   160   161   162