Page 150 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 150

NETTO PENSIOENREGELING
a1. Beschikbare premie bijdrage werkgever inleg pensioenbeleggings- rekening (voor risico deelnemers)
a2. Beschikbare premie bijdrage werknemer inleg pensioenbeleggings- rekening (voor risico deelnemers)
a3. Beschikbare premie bijdrage werknemer inhouding voor herverzekeringen
2020 2019
11.922 1.368 1.612
  12.527
 1.315
 1.690
 1.190
 508
 146
 17.376
        b. Premieopslag voor administratie- en uitvoeringskosten 1.023 c. Premiebijdrage voor voorziening toekomstige uitvoeringskosten 750 d. Premiebijdrage werkgever voor minimaal vereist eigen vermogen 95
      De feitelijke premie voor de Netto pensioenregeling bestaat in enig boekjaar uit:
a. Beschikbare premies die op de
pensioenbeleggingsrekening van de deelnemer gestort worden welke verdeeld wordt naar inleg pensioenbeleggingsrekening
(a1 en a2) en inhouding voor de herverzekeringen (a3);
b. Een opslag voor de (lopende) administratie- en uitvoeringskosten;
c. Een door het pensioenfonds vast te stellen opslag voor het vormen en in stand houden van de voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten;
d. Een door het pensioenfonds vast te stellen opslag voor het vormen en in stand houden van het minimaal vereist eigen vermogen.
De feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet bedraagt € 17.376 duizend (2019: € 16.770 duizend).
De kostendekkende premie bedraagt
16.770
€ 17.577 duizend (2019: € 16.770 duizend). Het pensioenfonds past geen premiedemping toe.
De Netto pensioenregeling van
SNPS is een individueel beschikbare premieregeling, de premie wordt
hierbij bepaald aan de hand van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Deze beschikbare premiestaffel van de SNPS pensioenregeling is uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag beginnend met 4,2% voor 15 tot en met 19 jarigen tot 16,2% voor 68 tot en met 70 jarigen. Deze pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris minus de fiscale grens; voor 2020 dit is voor Deelnemers A € 95.219,- (2019: € 95.219,-) en Deelnemers B € 96.729,- (2019: € 96.729,-). Deelnemers A en
B zijn deelnemers die bruto pensioen opbouwen binnen SNPS respectievelijk Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF). De deelnemer betaalde in 2020 een eigen bijdrage van 0,965 procentpunt (2019: 0,965 procentpunt) van de percentages van de pensioengrondslag.
150 Jaarverslag 2020 - SNPS

   148   149   150   151   152