Page 149 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 149

De feitelijke premie voor de bruto pensioenregeling bestaat in enig boekjaar uit:
a. Beschikbare premies die op de
pensioenbeleggingsrekening van de deelnemer gestort worden;
b. De aan de herverzekeraar verschuldigde risicopremies voor dekking van risico’s van overlijden in actieve dienst en arbeidsongeschiktheid;
c. Een opslag voor de (lopende) administratie- en uitvoeringskosten;
d. Een door het pensioenfonds vast te stellen opslag voor het vormen en in stand houden van de voorziening voor toekomstige uitvoeringskosten;
e. Een door het pensioenfonds vast te stellen opslag voor het vormen en in stand houden van het vereist eigen vermogen;
De feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet bedraagt € 40.042 duizend (2019: € 33.831 duizend).
De kostendekkende premie bedraagt
€ 39.073 duizend (2019: € 33.635 duizend). Het pensioenfonds past geen premiedemping toe.
De bruto pensioenregeling van
SNPS is een individueel beschikbare premieregeling, de premie wordt
hierbij bepaald aan de hand van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Deze beschikbare premiestaffel van de SNPS pensioenregeling is uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag beginnend met 10,1% voor 18 tot 22-jarigen tot 35,3% voor 63 tot en met 67 jarigen. Deze pensioengrondslag is
gelijk aan het pensioengevend salaris minus de franchise (jaarlijks vastgesteld, € 15.178,- voor 2020 (2019: € 14.770,- )). Het pensioengevend salaris dat meegenomen wordt bij het bepalen van de pensioengrondslag is afgetopt op een bepaalde fiscale inkomensgrens (jaarlijks vastgesteld, € 95.219,-
voor 2020 (2019: € 95.219,-)). De deelnemer betaalde in 2020 een eigen bijdrage van 2,0% (2019: 2,0%) van de pensioengrondslag, onafhankelijk van de leeftijd van deze deelnemer.
Voor 2020 bedroeg de totale eigen bijdrage zoals betaald door de werknemers € 3.684 duizend (2019: € 3.140 duizend). Het restant van
de premies - inclusief aanvullende opslagen voor risicopremies en kosten - werd betaald door de werkgever. Aanvullend zijn deelnemers verzekerd voor nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen
en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
Jaarverslag 2020 - SNPS 149
   147   148   149   150   151