Page 147 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 147

9. Overige schulden en overlopende passiva
Bruto pensioenregeling Netto pensioenregeling
31-12-2020
31-12-2019
1.014 666 1.680
31-12-2019
705 938 33 4 1.680
 948
 782
 1.730
   Schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
31-12-2020
  684
 513
 347
 186
 1.730
 Overige schulden
Schuld aan herverzekeraar Te betalen kosten Waardeoverdrachten Uitkeringen / afkopen
Verbonden partijen
Identiteit van verbonden partijen
Er is sprake van een relatie, in de vorm van een uitvoeringsovereenkomst, tussen het pensioenfonds en de werkgever, de aangesloten ondernemingen en hun bestuurders.
Transacties met bestuurders
Bestuurders (gepensioneerden) krijgen vergoedingen voor de uitvoering
van bestuurstaken. SNPS heeft geen leningen verstrekt aan de bestuurders. Ook heeft SNPS geen vorderingen op de bestuurders.
Overige transacties met verbonden partijen
Betreffende de uitvoeringsovereenkomst tussen het pensioenfonds en werkgever bestaan de transacties uit de ontvangen premies voor de financiering van de
aanspraken en de uitvoering van de regeling.
Transacties met verbonden partijen vinden plaats tegen marktconforme tarieven.
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Ultimo boekjaar zijn er geen niet
uit de balans blijkende activa en verplichtingen.
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn na de balansdatum geen gebeurtenissen geweest van dien aard dat een wezenlijk ander beeld zou ontstaan van de financiële positie per einde 2020 dan op grond van dit verslag kan worden verkregen.
     Jaarverslag 2020 - SNPS 147

   145   146   147   148   149