Page 141 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 141

Passiva
5. Stichtingskapitaal en reserves
Stand per 1 januari 2020
Uit bestemming saldo van baten en lasten
Stand per 31 december 2020
Algemene reserve Bruto pensioen- regeling
4.617 1.469
6.086
Algemene reserve Netto pensioen- regeling
Totaal
5.475 1.523 6.998
Totaal
4.359 1.116 5.475
31-12-2019
5.475 3.629
In %
102,0
100,0
2,0
1,3
102,0
101,3
 858
 54
 912
   Het positieve saldo van baten en lasten is toegevoegd aan de algemene reserve.
Algemene reserve Bruto pensioen- regeling
3.541 1.076
4.617
Algemene reserve Netto pensioen- regeling
 818
 40
 858
 Stand per 1 januari 2019
Uit bestemming saldo van baten en lasten
Stand per 31 december 2019
  Het positieve saldo van baten en lasten is toegevoegd aan de algemene reserve.
31-12-2020
  6.998
 4.384
 Solvabiliteit
Eigen vermogen
Minimaal vereist eigen vermogen
Solvabiliteit
Totaal vermogen
Af: (Technische) voorzieningen Eigen vermogen
Minimaal vereist eigen vermogen Feitelijke dekkingsgraad Minimaal vereiste dekkingsgraad
31-12-2020
31-12-2019
279.640
274.165
5.475
3.629
-
-
  In %
 345.609
 102,1
 338.611
 100,0
 6.998
 2,1
 4.384
1,3
 -
 102,1
 -
 101,3
      Jaarverslag 2020 - SNPS 141


   139   140   141   142   143