Page 140 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 140

3. Vorderingen en overlopende activa
Bruto pensioenregeling Netto pensioenregeling
Specificatie vorderingen / premiedebiteuren:
Nog te ontvangen periodieke premieopslag kosten en herverzekeringen
Te verrekenen uitkeringen
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
De vordering werkgever inzake premieopslag heeft betrekking op het nog van de werkgever te ontvangen bedrag uit hoofde van te verrekenen premieopslagen ter dekking van de pensioenuitvoeringskosten.
4. Liquide middelen
Bruto pensioenregeling Netto pensioenregeling
Onder de liquide middelen pensioenfonds zijn opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op de bankrekening aangehouden bij ABN AMRO Bank N.V., die onmiddellijk dan wel op korte termijn opeisbaar zijn
31-12-2020 31-12-2019
845 317 1.162
31-12-2020 31-12-2019
1.018 144
1.162
 1.199
 723
 1.922
    1.055
 867
 1.922
    De te verrekenen uitkeringen hebben betrekking op betaalde uitkeringen die nog verkocht moeten worden uit de beleggingen in de daaropvolgende periode.
31-12-2020
31-12-2019
 9.476
 4.694
 14.170
 8.161 4.422 12.583
  140 Jaarverslag 2020 - SNPS
en niet het karakter van beleggingen hebben.
Bankrekeningen die beheerd worden door de vermogensbeheerder zijn onder de beleggingen opgenomen.
   138   139   140   141   142