Page 136 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 136

Securities lending binnen de beleggingsfondsen
Het pensioenfonds participeert
niet direct in securities lending. In
de jaarrekening zijn derhalve geen securities lending posities verwerkt. In de onderliggende beleggingsinstellingen kan wel sprake zijn van securities lending.
Reële waarde bepaling
Schattingen en veronderstellingen
Zoals vermeld in de toelichting zijn
de beleggingen van de deelnemers nagenoeg allemaal gewaardeerd tegen reële waarde per balansdatum en is het over het algemeen mogelijk
en gebruikelijk om de reële waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen. De boekwaarde van alle activa en passiva op balansdatum benadert de reële waarde.
Via vier ‘administratieve’ Life Cycle portefeuilles en twee ‘administratieve’ CVP portefeuilles wordt belegd
in met name beursgenoteerde beleggingsfondsen, waarbij deze beleggingsfondsen beleggen in aandelen, vastgoed, vastrentende waarden, overige beleggingen en derivaten. Beursgenoteerde beleggingen in fondsen zijn gewaardeerd tegen de koersen per einde boekjaar. Voor de niet-beursgenoteerde beleggingen in fondsen wordt de waardering bepaald op basis van de laatst ontvangen fondsrapportages (intrinsieke waarde methode). Deze rapportages zijn niet door een accountant gecontroleerd en de periode van deze rapportages loopt niet (in alle gevallen) synchroon met het boekjaar van het pensioenfonds. Om
deze onzekerheid te mitigeren wordt gedurende het jaar de performance beoordeeld en jaarlijks achteraf
een aansluiting gemaakt met de gecontroleerde jaarrekeningen van deze fondsen (‘back-testing’). De waardering kan hoger of lager zijn, maar is
gezien de mitigerende maatregelen naar inschatting van het bestuur niet materieel voor het beeld van de jaarrekening.
Onderscheid wordt gemaakt in de volgende waarderingsmethoden: • Beleggingen met genoteerde
marktprijzen worden verhandeld aan een effectenbeurs of betreffen liquide middelen.
• Onafhankelijke taxaties.
• De netto contante waarde methode wordt bepaald door de te ontvangen kasstromen contant te maken op basis van de geldende marktrente. In de waardering is rekening gehouden met het oninbaarheidsrisico. Hieronder vallen de derivaten.
• Andere methode: marktwaardebepaling niet gebaseerd op marktdata, maar gebaseerd
op aannames en schattingen die
de prijs significant beïnvloeden.
De marktwaarde ontleent aan de meest recente rapportages van de fundmanagers en de fund-to-fund managers.
136 Jaarverslag 2020 - SNPS
   134   135   136   137   138