Page 128 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 128

Kosten van pensioenbeheer ten laste van het pensioenfonds:
De kosten van pensioenbeheer ten laste van het pensioenfonds zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Verdeling tussen Bruto en Netto pensioenregeling:
De pensioenuitvoeringskosten ten laste van pensioenfonds worden aan de Bruto en de Netto pensioenregeling toegerekend op basis van de splitsing zoals opgenomen op de facturen
en/of bijgevoegde specificaties.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de administratiekosten, kosten van het bestuursbureau en projectkosten. Kosten die niet specifiek zijn toe te rekenen
aan hetzij de Bruto hetzij de Netto pensioenregeling worden evenredig (verdeelsleutel 50:50) over beide pensioenregelingen verdeeld.
Het pensioenfonds ontvangt als onderdeel van de Premiebijdragen (specifiek de werkgeverspremie) een opslag ter dekking van de (lopende) pensioenuitvoeringskosten.
Saldo overdrachten van rechten voor risico pensioenfonds en risico deelnemers
De post saldo overdrachten van
rechten bevat het saldo van bedragen uit hoofde van overgenomen dan wel overgedragen pensioenverplichtingen van (gewezen) deelnemers.
Herverzekeringen
Herverzekeringskosten worden toegerekend aan de periode waarop de herverzekering betrekking heeft.
GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode:
• Alle ontvangsten en uitgaven zijn
hierbij als zodanig gepresenteerd.
• Er is onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit pensioen- en beleggingsactiviteiten.
128 Jaarverslag 2020 - SNPS
   126   127   128   129   130