Page 126 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 126

a Beschikbare premies die op de pensioenbeleggingsrekening van
de deelnemer gestort worden.
De beschikbare premiestaffel is uitgedrukt in een percentage van de pensioengrondslag;
b De aan de herverzekeraar verschuldigde risicopremies voor dekking van risico’s van overlijden in actieve dienst en arbeidsongeschiktheid;
c Een opslag ter dekking van de (lopende) administratie- en uitvoeringskosten;
d Een door het pensioenfonds vast te stellen opslag voor het vormen en in stand houden van de voorziening voor uitvoeringskosten;
e Een door het pensioenfonds vast te stellen opslag voor het vormen en in stand houden van het minimaal vereist eigen vermogen.
Netto pensioenregeling
De feitelijke samenstelling van de netto premie in enig boekjaar bestaat uit:
a Beschikbare premies die op de
netto pensioenbeleggingsrekening van de deelnemer gestort worden welke verdeeld worden naar (i) inleg pensioenbeleggingsrekening en (ii) inhouding voor de herverzekeringen;
b Een opslag ter dekking van de (lopende) administratie- en uitvoeringskosten;
c Een door het pensioenfonds vast te stellen opslag voor het vormen en in stand houden van de voorziening voor uitvoeringskosten
d Een door het pensioenfonds vast te stellen opslag voor het vormen en in stand houden van het minimaal vereist eigen vermogen.
Beleggingsresultaten risico deelnemers
(In)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Directe beleggingsopbrengsten
Onder de directe beleggingsopbrengsten wordt in dit verband verstaan rentebaten en -lasten, dividenden, huuropbrengsten en soortgelijke opbrengsten. Dividend wordt verantwoord op het moment van betaalbaarstelling.
Indirecte beleggingsopbrengsten
Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen en valutaresultaten van de beleggingen. In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Aankoopkosten zijn verwerkt in de reële waarde van de beleggingen. Verkoopkosten worden verantwoord als onderdeel van de gerealiseerde herwaarderingen.
Kosten vermogensbeheer
De kosten van vermogensbeheer bestaan uit de kosten die binnen de Life Cycle portefeuilles worden verrekend met de beleggingsopbrengsten.
Deze kosten bestaan uit betaalde transactiekosten (inclusief in- en uitstap vergoedingen) en beheervergoedingen (management fees), zoals in rekening gebracht door de managers van
de onderliggende institutionele beleggingsfondsen.
126 Jaarverslag 2020 - SNPS


   124   125   126   127   128