Page 124 - SNPS Jaarverslag 2020
P. 124

verminderd met de betreffende rendementen, de verhogingen uit hoofde van overlijden van andere (gewezen) deelnemers. Na overlijden van een (gewezen) deelnemer komt het saldo van de pensioenbeleggingsrekening
van de betreffende (gewezen) deelnemer te vervallen en wordt dat gebruikt voor de verhoging van de saldi pensioenbeleggings-rekeningen van de overige (gewezen) deelnemers in de desbetreffende pensioenregeling naar rato van de per (gewezen) deelnemer aanwezige saldi.
Het pensioenkapitaal in de uitkeringsfase (Collectief Variabel Pensioen (CVP)) is gelijk aan het gezamenlijk door de deelnemers ingebrachte kapitaal uit de life cycles, vermeerderd of verminderd met het hierop behaalde rendement en verminderd met de uitgekeerde pensioengelden. De variabele aanspraak van de deelnemer, die is ingekocht op moment van inbreng van het kapitaal, wordt gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. Per einde van het boekjaar wordt het
jaarresultaat in de CVP berekend door de op basis van deze grondslagen bepaalde voorziening af te trekken van het aanwezige pensioenkapitaal. Dit resultaat zal per 1 juli aan de deelnemers worden uitgedeeld.
Bij de berekening worden de volgende actuariële grondslagen gehanteerd:
• Rekenrente: De door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur.
• Vaste stijging en daling: Bij keuze voor een vaste stijging/daling wordt het ingegane ouderdomspensioen jaarlijks per 1 juli met 1% verhoogd/ verlaagd. Deze vaste stijgingen/ dalingen worden, in de vaststelling van de voorzieningen voor deze pensioensoort, meegenomen.
• Overlevingstafels: Prognosetafel AG2020 met als basisjaar 2021 (2019: Prognosetafel AG2018 met als basisjaar 2020), waarbij de sterftekansen met de in de onderstaande tabel opgenomen factoren worden vermenigvuldigd:

Leeftijdscategorie
25-54 55-74 ≥75
Leeftijdscategorie
25-64 65-79 80-84 ≥85
Vermenigvuldigingsfactor voor sterftekansen mannen
50%
56% 56% op leeftijd 75 oplopend met 2% per jaar tot maximaal 100%
Vermenigvuldigingsfactor voor sterftekansen vrouwen
70% 80% 85%
85% op leeftijd 85 oplopend met 1% per jaar tot maximaal 100%
              124 Jaarverslag 2020 - SNPS   122   123   124   125   126